دوره 2, شماره 42

 

ارسال های اخیر

 • "طراح گرافیک و طراحی فرهنگ" در ایران صنعتی و پساصنعتی 

  رهبرنیا, زهرا؛ حسینی زاده, آذین (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2011-06-22)
  فلسفه های فکری دوران مدرن و پست مدرن، بر تمامی وجوه زندگی هنرمندان تأثیر گذاشته، طراحان گرافیک نیز، تحت تأثیر این تفاوت نگرش در جامعه صنعتی و پساصنعتی قرار گرفته‌اند؛ همین‌طور تحول اساسیِ جایگاه هنرها ناشی از تغییر مشهود ...

 • بررسی نقش محصول به عنوان واسطة منطقی بین طراح و استفاده گر 

  اثنی عشری, سیدمحمد خلیل؛ مسدد, سیدهاشم (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2011-06-22)
  نقش اشیاء در تاریخ با کارکرد محض آغاز شده و در دست انسان اولیه فقط به عنوان ابزار صرف تلقی می?شد در حالیکه عبور شیء در بستر زمان همواره با خود معناسازی می‌کند. تجربة سالیان متمادی، حکایت از نقش‌های گوناگون شیء داشته که در ...

 • به سوی راهکاری برای طراحی فرهنگ محور 

  اژدری, علیرضا؛ فریدی زاد, امیرمسعود؛ کامه خوش, پارسا (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2011-06-22)
  مسئله‌ی جهانی شدن دغدغه بزرگ بسیاری کشورهای دنیا بوده و به شکل‌گیری و قوام رویکرد‌های متفاوتی چون بومی سازی و محلی نگری انجامیده است، دیدگاه هایی که نقطه‌ی اشتراک آنها تمرکز بر فرهنگ، مدیریت و طراحی آن است. این در حالیست ...

 • عکاسی قاجار: نگاه شرقی، نگاه غربی 

  عراقچیان, مهدی؛ ستاری, محمد (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2011-06-22)
  در این مقاله برای دستیابی به نگاه متفاوت از دیدگاه عکاسان ایرانی و اروپایی در عکس‌برداری از ایران دوره قاجار، از روش کتابخانه‌ای و تطبیق عکس‌ها استفاده شده است با این دریافت که عکس‌ها تأثیری مستقیم و غیر مستقیم بر روابط ...

 • تنوع خط کوفی در کتیبههای سفال سامانی (قرن سوم تا پنجم هجری قمری) 

  جباری, صداقت؛ معصوم زاده, فرناز (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2011-06-22)
  خوشنویسی یکی از هنرهای خاص دوران اسلامی است و خط کوفی- اولین نشانهی ظهور این هنر- از همان ابتدا در پیوند با کلام الهی، اعتبار و ارزش خاصی را برای آن رقم زده است. این پشتوانهی معنوی به همراه حضور در عرصههای مختلف موجبات ...

 • نظام آموزش در خوش نویسی 

  صدری, مینا (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2011-06-22)
  هنر خوش نویسی از جمله رشته های هنری است که نظام آموزش آن در پرتو سنت های برگرفته از آموزه های دینی شکل گرفته است. عوامل و عناصری در این نظام قوام یافت که به حفظ و تکوین و گسترش آن منجر شد. سؤال این است که این عناصر کدام ...

 • تحلیلـی بر مسایل برنامه درسی گروه تحصیلی هنر نظام متوسطه در آموزش‌های فنی/حرفه‌ای و مهارتی‌با تأکید برشاخه کاردانش 

  شرفی, حسن (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2011-06-22)
  در این نوشتار، مسایل پژوهش در فعالیت‌ها و محتوای برنامه‌های درسی فنی‌/‌حرفه‌ای و مهارت‌آموزی با تأکید بر رشته‌های مهارتی گروه تحصیلی هنر شاخة کاردانش، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه بیش از دویست و پنجاه گزارش پژوهشی ...

 • دیدگاه عارفان مسلمان درباره نور وتأثیر آن برسا حت هنر 

  خوش نظر, سیدرحیم؛ اعوانی, غلامرضا؛ ملاصالحی, حکمت اله؛ آیت اللهی, حبیب الله (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2011-06-22)
  نحوة تلقی عارفان مسلمان از جمله غزالی، سهروردی و نجم‌الدین کبری دربارة نور، مراتب انوار،‌ انوار رنگین و عالم مثال، مسائلی است که این مقاله درپی بررسی آنها است. همچنین در این پژوهش، مطالبی دربار? تاثیر آرای حکمای مسلمان، ...