نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرهبری, مهنازfa_IR
dc.contributor.authorولی پور, علیرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T19:48:47Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T19:48:48Z
dc.date.available1399-08-01T19:48:47Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T19:48:48Z
dc.date.issued2013-09-23en_US
dc.date.issued1392-07-01fa_IR
dc.date.submitted2013-01-16en_US
dc.date.submitted1391-10-27fa_IR
dc.identifier.citationرهبری, مهناز, ولی پور, علیرضا. (1392). بررسی باهمایی ترکیبات پایدار فعلی- اسمی در زبان روسی و مقایسة آن با زبان فارسی. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی, 3(2), 187-200. doi: 10.22059/jflr.2013.57270fa_IR
dc.identifier.issn2588-4123
dc.identifier.issn2588-7521
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jflr.2013.57270
dc.identifier.urihttps://jflr.ut.ac.ir/article_57270.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/459679
dc.description.abstractتوضیح برخی پدیده‌های زبانی گاهی بسیار دشوار و پیچیده می‌شود، از جمله اینکه چرا در یک زبان، برخی واژگان یا ترکیب خاصی از واژگان وجود دارد یا چرا یک زبان دارای ساختار دستوری، صرفی یا نحوی ویژة خود است. تمامی این پدیده‌ها حاصل فرایند درازمدت رشد و گسترش زبان است. هر فردی بی‌آنکه راجع به آنچه می‌خواهد بگوید تفکر کند، واژگان را در ساختار جمله‌های کامل به‌کار می‌برد. به‌همین ترتیب، در گفتار خود از ترکیبات مختلف واژگان نیــز استفاده می‌کند. این ترکیبات ممکن است ترکیب آزاد واژگان یا ترکیب پایدار آن باشد. ترکیبات پایدار واژگان بخش جداناپذیر در هر زبانی است. به همین دلیل، بر آن شدیم تا در این مقاله به بررسی و مقایسة ویژگی‌های ساختاری و معنایی باهمایی ترکیبات پایدار فعلی- اسمی در زبان روسی بپردازیم که از نظر علم عبارت‌شناسی (Фразеология) پربسامدترین نوع ترکیبات پایدار در زبان روسی است. همچنین، به نحوة ترجمة این‌گونه ترکیبات به زبان فارسی بپردازیم. در این‌باره، در مقایسه با زبان فارسی، بررسی دقیقی نشده است. این بررسی نقش مهمی در تدریس و یادگیری این نوع ترکیبات در زبان روسی به منزلة زبان خارجی دارد. <br /><strong> </strong>fa_IR
dc.format.extent237
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherThe University of Tehranen_US
dc.relation.ispartofپژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجیfa_IR
dc.relation.ispartofForeign Language Research Journalen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jflr.2013.57270
dc.subjectباهماییfa_IR
dc.subjectترکیبات آزادfa_IR
dc.subjectترکیبات پایدارfa_IR
dc.subjectزبان روسیfa_IR
dc.subjectمعنای مجازیfa_IR
dc.titleبررسی باهمایی ترکیبات پایدار فعلی- اسمی در زبان روسی و مقایسة آن با زبان فارسیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدکتری آموزش زبان روسی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار زبان روسی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue2
dc.citation.spage187
dc.citation.epage200
nlai.contributor.orcid0000-0002-1533-1529


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد