نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorشهبازی, رحیمfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T19:08:30Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T19:08:31Z
dc.date.available1399-08-01T19:08:30Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T19:08:31Z
dc.date.issued2020-05-21en_US
dc.date.issued1399-03-01fa_IR
dc.date.submitted2020-01-16en_US
dc.date.submitted1398-10-26fa_IR
dc.identifier.citationشهبازی, رحیم. (1399). تحلیل عوامل موثر بر بروندادهای علمی محققان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و ترسیم شبکه هم‌تالیفی بر اساس اطلاعات پایگاه اسکوپوس (1989-2019). تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, 54(1), 1-14. doi: 10.22059/jlib.2020.295997.1456fa_IR
dc.identifier.issn1338-1026
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jlib.2020.295997.1456
dc.identifier.urihttps://jlib.ut.ac.ir/article_77265.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/456992
dc.description.abstractهدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر تولید علم در رشته‌های ریاضی، فیزیک و شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است. <br />روش‌: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش علم‌سنجی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، مدارک نمایه شده (1989 -2019) در حوزه‌های موضوعی شیمی، ریاضی و فیزیک از پژوهشگران دانشگاه‌ شهید مدنی آذربایجان در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس است. برای ترسیم نقشه‌های علمی، از نرم‌افزار ووس‌ویوور و برای پاسخ به فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های آماری t، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. <br />یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، میزان همکاری‌های علمی بین‌المللی پژوهشگران ریاضیات دانشگاه‌ در مقایسه با محققان رشته‌های شیمی و فیزیک بیشتر است. همچنین، میانگین تولیدات علمی بر حسب مرتبه علمی و جنسیت معنی‌دار، ولی بر حسب گروه آموزشی و محل اخذ مدرک معنی‌دار نیستند. بین تعداد واحد پایان‌نامه و تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس رابطه معنی‌دار و همبستگی مثبت بالایی وجود دارد.<br />اصالت اثر: تحلیل تولیدات علمی محققان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر اساس پایگاه اسکوپوس و ترسیم شبکه هم تالیفی با نرم افزار ووس ویور از نوآوری های پژوهش حاضر است.<br />واژه‌های کلیدی: علم‌سنجی، هم‌تالیفی، اسکوپوسfa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Academic librarianship and Information Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jlib.2020.295997.1456
dc.subjectواژه‌های کلیدی: علم‌سنجیfa_IR
dc.subjectهم‌نویسندگیfa_IR
dc.subjectوُس ویوورfa_IR
dc.subjectپایان‌نامهfa_IR
dc.subjectتحلیل رگرسیونfa_IR
dc.titleتحلیل عوامل موثر بر بروندادهای علمی محققان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و ترسیم شبکه هم‌تالیفی بر اساس اطلاعات پایگاه اسکوپوس (1989-2019)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانfa_IR
dc.citation.volume54
dc.citation.issue1
dc.citation.spage1
dc.citation.epage14


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد