دوره 32, شماره 35

 

ارسال های اخیر

 • فهرست تواریخ ‹ تک رساله ای در کتابشناسی تاریخ› 

  مجهول؛ دل, الهه روحی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-04-20)
  در مجموعه نسخه های عکسی ومیکرو فیلم های کتابخانه مرکزی ومرکزاسناد دانشگاه تهران رساله های ارزشمندی در علوم مختلف موجود است که بررسی هریک در علوم مورد نظر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. یکی از رساله های مهم در این گنجینه ...

 • وضعیت موجود مجموعه های نقشه های جغرافیایی در کتابخانه های تخصصی تهران 

  اکبری, شیرین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-04-20)
  ارزش اطلاعاتی نقشه ها برای جامعه ی اطلاع رسانی وکتابداران کتابخانه های تخصصی مسلم است. به همن جهت انجام تحقیقی به منظور نشان دادن وضعیت موجود مدارک ولزوم سازماندهی آنها احساس شد و هدف ازاین تحقیق،بررسی وضعیت ذخیره وبازیابی ...

 • شبکه وکاربرد آن در حوزه ی کتابداری واطلاع رسانی 

  سعید, نوشین امیر پور (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-04-20)
  مقاله حاضر ضمن ارائه تاریخچه ی مختصری درباره ی شبکه ها به کاربرد ومزایای استفاده از آن ها از جمله: ارائه خدمات اطلاعاتی قطع نظرازجایگاه اطلاعات ،کاهش هزینه ها وافزایش خدمات می پردازدو به ایجاد همکاری وهماهنگی بین مراکز تحت ...

 • بخشی از کتابخانه های اسلامی قرون وسطی درقلمرو حکومت عثمانی 

  ا.ارونسال, اسماعیل؛ مهموئی, حمیدرضاجمالی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-04-20)
  نویسنده مقاله سعی کرده تاهمه ی شواهد موجود درمورد وجود کتابخانه درامپراطوری عثمانی در قرون وسطی را بررسی کند وشواهد مربوط به کم وکیف کتابخانه ها در عثمان قاضی ،اورخان قاضی، مراد اول، بایزیداول، محمد اول، مراددوم ومحمد دوم ...

 • رضایت شغلی کتابداران وتاثیر آن برکیفیت ارائه خدمات کتابخانه 

  سلیمانی, محمدرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-04-20)
  بدون شک نیروی انسانی ماهر وکارامد یکی ازمهمترین ابزارها برای رسیدن به اهداف کتابخانه ها می باشدو میزان رضایت شغلی آنها تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت خدمات ارائه شده ی کتابخانه دارد .دراین مقاله رضایت شغلی هم به عنوان یک متغیر ...

 • تاریخچه چاپ سنگی در ایران 

  مسعودی, اکرم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-04-20)
  مقاله حاضر، نگاهی به ورود چاپ سنگی به ایران و چگونگی تاسیس آن در ایران دارد وبه ذکر نام چاپخانه های دولتی وخصوصی که به امر چاپ کتاب ونشریه درآن زمان می پرداختند ونیز نام برخی از نشریات وکتاب هایی که در این چاپخانه ها به ...

 • بررسی مطالعه غیردرسی ومیزان استفاده دانش آموزان دبیرستان ها از کتابخانه های عمومی شیراز 

  زاده, ابراهیم زال (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-04-20)
  میزان مطالعه وتعداد کتابخانه واستفاده کنندگان یکی ازشاخص های سنجش توسعه ورشد فرهنگی جوامع به شمار می رود.کتابخوانی نوجوانان وجوانان ومراجعه آنان به کتابخانه در شرایط کنونی جامعه ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.دانش آموزان ...

 • راه های گرایش وافزایش میزان مطالعه در کتابخانه های عمومی 

  صافی, دکتر قاسم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-04-20)
  نگارنده دراین مقاله با اشاره به جایگاه ویژه ی مطالعه ی آثار مکتوب،به عوامل تاثیر گذار درگسترش امر مطالعه وانگیزه های کتابخوانی می پردازد و بیان می کند که چگونه این عوامل،انسان رادردستیابی به توسعه ی فکرفرهنگی وورود به دنیای ...

 • دانش ،نخستین نشریه ی آموزشگاهی ایران 

  قاسمی, سید فرید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-04-20)
  مقاله حاضر ،بررسی علمی وپژوهشی است درباره ی نشریه ی دانش ،نخستین نشریه آموزشگاهی ایران وازابزار مهم اطلاع رسانی که دردارالطباعه ی دارالفنون تهران،طبع ونشر می شد وحاوی مطالب علمی، اجتماعی ودانستنی های تاریخی،مطبوعاتی ...