دوره 35, شماره 37

 

ارسال های اخیر

 • استفاده ی کاربردی از فناوری اینترنت به عنوان ابزار تحقیق 

  امید, دکتر محمود (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-04-21)
  تار جهانگستر وب1‹WWW› انقلابی دردسترسی افراد درسراسر جهان به اطلاعات پدید آورده است.این شبکه جهانی امکانات جدیدی را در زمینه دستیابی به منابع کتابخانه های دیجیتالی ،توزیع وبازیابی اطلاعات عمومی وتخصصی ،آموزش،تجارت،سرگرمی ...

 • بررسی ونقد سداسیة الایام الستة ،اثر امیل حبیبی 

  ابراهیمی, دکتر عزت الله ملا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-04-21)
  امیل حبیبی داستان پرداز،روزنامه نگار وسیاستمدار فلسطینی است که در فلسطین اشغالی به سرمی برد. او در آثار خود تلاش فراوان دارد تا زندگی هموطنانش رادرداخل سرزمین های اشغالی بی کم وکاست به تصویر کشد.نگارنده دراین مقاله برآن ...

 • نقد تاریخنگاری عمومی کتابخانه های ایران 

  هدایی, دکتر محمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-04-21)
  تاریخنگاری دقیق کتابخانه ها می تواند تواناییها ویا کم وکاستیهای کتابخانه های کشوررا طی زمان های گذشته نشان بدهد و ازاین راه توانایی ها را تقویت کند وکمبودها رابرطرف سازدو در نتیجه نظام کتابداری کشور رابهبود بخشد.تاریخنگاری ...

 • بررسی اجمالی تاریخ روزنامه های آذربایجان از 1230 تا 1380 

  مجیدی, موسی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-04-21)
  از آنجا که پس از تهران ،آذربایجان ومرکز آن تبریز،هسته اصلی رویدادهای تاریخی واجتماعی در طول یکی دو قرن اخیر ایران بوده وبیشترین تعداد روزنامه پس از تهران در آنجا منتشر شده است ."بررسی اجمالی تاریخ روزنامه های آذربایجان از ...

 • کتابخانه های اسلامی 

  تامپسون, جیمز وستفال؛ ابراهیمی, عباس؛ شعبانی, دکتر احمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-04-21)
  پس از رحلت حضرت محمد‹ص›در سال 632 میلادی ،درطول چند دهه پیروان ان بزرگوار فتوحات چشمگیری داشتند. در کمترازصدسال از وفات رسول اکرم ‹ص›حکومت اسلامی از آسیای میانه به سمت جنوب تا هندوستان ،ازجانب غرب سراسر خطه شمال آفریقا، ...

 • نگاهی به عناوین پایان نامه های دکترای کتابداری و اطلاع رسانی خارجی بین سال های 1994تا1999 

  منصوریان, یزدان؛ آزاد, دکتر اسدالله (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-04-21)
  تحلیل موضوعی پایان نامه های هر رشته در یک دوره زمانی مشخص ،تصویری از فعالیت های پژوهشی در حوزه ی مورد بررسی را ترسیم میکند .در این مقاله برگزیده ای ازپایان نامه های دکترای کتابداری واطلاع رسانی دانشگاههای خارج از کشور‹177 ...

 • کاربرد فناوری اطلاعات درکلاس های درس کتابداری 

  نژاد, دکتر آتش جعفر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-04-21)
  امروزه آموزش ازشیوه های جدید با استفاده ازفناوری های جدید بهره می گیرد .روش یاددهی –یادگیری به صورت تعاملی بین استادو دانشجو درآمده ودر نتیجه شیوه های آموزش دگرگون شده است .دررشته کتابداری واطلاع رسانی هم بسیاری از دروس ...

 • تحول دراستانداردهای سازماندهی برای اطلاع رسانی در ایران 

  کوکبی, دکتر مرتضی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-04-21)
  اطلاع رسانی واژه ای است که وظیفه هر کتابخانه رابه خوبی بیان می کند .زیرا کتابداراست که دربرابرانواع اطلاع رسانی هایی که در یک جامعه انجام می شود با استفاده از اطلاعات نظم یافته در کتابخانه خود،می تواند اطلاع رسانی را به ...

 • بررسی بهره گیری پژوهش گران دانشگاه تربیت مدرس از وب جهانگستر ‹World Wide Web› 

  چاکلی, عبدالرضا نوروزی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-04-21)
  در این پژوهش سعی شده اهداف وانواع اطلاعات مورد استفاده ، روش ها وکانال های دستیابی به اطلاعات ،نحوه ی آشنایی وموانع ومشکلات پژوهش گران دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با وب جهان گستر مورد بررسی قرار گیرد. اساسی ترین مشکلات ...

 • نیروی انسانی متخصص کتابخانه های دانشگاه تهران 

  اقبال, دکتر ناهید بنی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-04-21)
  این پژوهش با هدف ترسیم تصویری کمّی از نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های دانشگاه تهران انجام شده است .مسئله افزایش منابع اطلاعاتی وافزایش تعداد دانشجویان ،به خدمات فنی واطلاع رسانی بیشتر وگسترده تری نیاز دارد وچنین فرض شده ...