دوره 0, 29-28

 

ارسال های اخیر

 • مقایسه آماری منابع کتابخانه های کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه 

  هدایی, دکتر محمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  تکنولوژی وصنعت نیازمند اطلاعات است و کتابخانه ها مراکزعمده ی تامین اطلاعات ،واین نکته ای است که کشورهای توسعه یافته صنعتی به آن توجه دارند .وجود تعداد قابل توجه کتاب وسایر منابع کتابخانه ای ودر حداستانداردهای جهانی بیانگر ...

 • فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه ی یادواره ی گاندی –ممبئی Gandhi Memorial Library –Mombay 

  سبحانی, دکتر توفیق (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  کتابخانه ی یادواره ی گاندی درسال 1942 درواقع برای حفظ آثار وتوسعه زبان های هندی در ممبئی به مدیریت ‹‹کاپیتان پیرین بین›› دایر شده است. اما به هر دلیلی که باشد ،تعدادی کتاب های خطی واز جمله کتاب های خطی فارسی در آن نگه داری ...

 • فرهنگ عبارت های عربی در شعر فارسی 

  دزفولی, دکتر محمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  بیشتر شاعران فارسی زبان ،کموبیش با زبان وادبیات عربی،آشناییوانس داشته اند؛به همین جهت در آثار آنها عباراتی به زبان عربی به چشم می خورد که استفاده ی از انها برای همگان میسر نیست ونیاز به ترجمه وتوضیح دارد . این عبارت های ...

 • جام جهان نما ‹سیاحت نامه ی هندوستان › 

  شاهد, دکتر محمد اقبال (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  جام جهان نما ،سفرنامه مولانا محمدبن محمدصادق متخلص به خطا شوشتری‹1175 ه-›درباره ی شبه قاره ی پاکستان و هند وماجرا های شگفت آور زندگانی اوست که خود نوشت نگارنده است وپژوهشگران محترم می توانند از طریق مطالعه فهرست مطالب نسخه ...

 • زبان های جهان 

  کاتسنر, کنت؛ ‹خدادادی›, رضی هیرمندی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  مطلب حاضر به بررسی ومعرفی اجزای مختلف کتاب‹‹زبان های جهان››،ذکر موارد استفاده هر کدام ازاین اجزا وتوصیف کیفی اعم از سبک وسیاق کار مترجم وسهوهای جزیی که احتمالاًناشی از چاپ است می پردازد. اهمیت کتاب زبان های جهان از دو نظر ...

 • بررسی مجموعه پایان نامه های دانشگاه تهران 

  اقبال, ناهید بنی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  پژوهش ذیل، حاصل اطلاعات کمّی از مجموعه پایان نامه های موجود درکتابخانه های دانشکده ها و موسسات وابسته به دانشگاه تهران به ترتیب تفکیک سازمانی وتفکیک مقاطع تحصیلی است که این بررسی با توجه به دوهدف،انجام گرفته است:نخست آگاهی ...

 • روش ترویج وایجاد عادت به مطالعه در کودکان ،نوجوانان ،دانشجویان و خانواده 

  کبیر, طاها محسنی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  راه های علاقه مند کردن دانش آموزان ودانشجویان به کتابخوانی وعادت به مطالعه وهمچنین کاربرد ماهرانه ی ان، یکی از مهم ترین ارکانتعلیم وتربیت در جامعه امروزی به شمار می رود.آنچه درمقاله ی حاضر مطرح شده تحقیق روی کودکان ونوجوانان ...

 • سرگذشت دردناک کتابخانه ای بی همتا 

  دامادی, دکتر سید محمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  خوانندگان این مقال با یکی از چهره های استثنایی تاریخ ایران دردوران اخیر که به هیچ وجهحقوق ممالحت را نادیده نگرفته وبه تغییر روش ومنش تن در نداده آشنایی اجمالی پیدا می کنند وبه خوی و خصال نژادگان فرهنگ دوست وصاحب فضیلت ...

 • کتابداران و جامعه شبکه های رایانه ای یک موسسه آموزشی 

  Yerkey, آ.نیل.یرکی A.Neil؛ زاده, سعادت احمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  این مقاله موسسه ای را توصیف می کند که به منظورتربیت کتابداران برای استفاده از شبکه آزاد بوفالو Buffalo Free-Net،هم به عنوان منبع اطلاعات هم مکانی برای ارائه اطلاعات ،طراحی گردیده است .توانایی وقدرت بیشتر یک جامعه شبکه ای ...

 • رابطه تخصص با مدیریت کتابخانه 

  نیا, نصرت ریاحی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی به بررسی رابطه تخصص ومدیریت کتابخانه می پردازد .برای دریافت این پرسش که مسوول کتابخانه بایدمدیر باشد یا متخصص ،50 پرسشنامه به جامعهموردنظر یعنی کتابداران داده شده است .حاصل نتایج به دست ...

 • وظایف پژوهشی کتابخانه های دانشگاهی 

  زاده, زهرا موسوی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  کتابخانه های دانشگاهی به عنوان قلب دانشگاه وظایف مربوط به پژوهش به طورمستقیم ووظایف مربوط به آموزش را به طورغیرمستقیم برعهده دارند .کتابخانه های دانشگاهی تنها زمانی می توانند نقش خود را برای پژوهش دردانشگاه به نحواحسن انجام ...

 • کتابخانه های دانشگاهی وپژوهش: پژوهش موردی 

  کوکبی, دکترمرتضی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  مطلب حاضر، نتیجه مطالعات و تجربیاتی درباره ی اهمیت نقش کتابخانه های دانشگاهی در پیشبرد پژوهش است که نویسنده محترم آن با استفاده ازنظرات صاحب نظران واندیشمندان کتابداری و اطلاع رسانی،تجربه سودمند خود را که در پیوند با کلی ...

 • اهمیت تاریخی وجغرافیایی اخبار الاخیار فی اسرار الابرار 

  خان, علیم اشرف (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  تذکره ای که اینجا معرفی میشود،‹‹ اخبار الاخیار فی اسرار الابرار›› تالیف شیخ عبدالحق محدث دهلوی است که در سال 1001 هجری قمری کامل شده است ومولف درباره ی اثر خود چنین میگوید:در این صحیفه ی شریفه که مجموعه ای است ازعجایب اخبار ...

 • بررسی کتاب های فارسی کتابداری واطلاعات رسانی از سال 1357 تا پایان سال 1372 

  کاتوزیان, آذر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  مقاله ی حاضر به بررسی کتاب های فارسی رشته ی کتابداری واطلاع رسانی که در فاصله سال های 1357تا پایان سال 1372 منتشر شده می پردازد .تعداد کتاب ها، گرایش موضوعی ،نسبت تالیف وترجمه،نوبت چاپ ،تیراژ،وضعیت نشروسهم نویسندگان ایرانی ...

 • بررسی انتشار کتاب در ایران 

  فرزین, فرزانه؛ لاری, رکن الدین احمدی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-03-21)
  Iبیش از نیمی ازکتاب های منتشرشده را تالیف ودرصد بالایی از مولفین و مترجمان را مردان تشکیل داده اند.از ده رده موضوعی ،بیشترین درصد به ادبیات وکمترین درصد به زبان تعلق دارد.کتاب های مرجع که مستقل از ده رده اصلی مورد بررسی ...