دوره 32, شماره 34

 

ارسال های اخیر

 • فهرست مثلنامه های عربی 

  ابراهیمی, دکتر عزت ملا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-03-20)
  ضرب المثل ها ،ارزنده ترین میراث فرهنگی هرملتی است که درآنها ادبیات ،زبان ،افکار،احساسات،عقاید ،ارزشهای اجتماعی واخلاقی آن ملت منعکس میشود .ضرب المثل ها علاوه برثبت وقایع تاریخی ،حکایات وافسانه ها،ضبط لغات واصطلاحات زبان ...

 • بررسی میزان همپوشانی عناوین نشریات ادواری‹ سال 1996›حوزه ی کشاورزی درکتابخانه های تخصصی ودانشگاهی استان تهران 

  الدین, رویا تاج (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-03-20)
  هدف پژوهش حاضر، یافتن میزان همپوشانی نشریات ادواری لاتین حوزه کشاورزی در کتابخانه های تخصصی ودانشگاهی استان تهران ‹سال 1996 میلادی ›است. دراین پژوهش ،نشریات لاتین سال 1996 حوزه ی کشاورزی کتابخانه های تخصصی ودانشگاهی استان ...

 • بررسی جامعه شناختی رابطه متقابل کتابخانه وجامعه 

  ریاحی, محمداسماعیل (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-03-20)
  دراین مقاله سعی شده است تابا دیدگاهی جامعه شناسانه رابطه متقابل کتابخانه- به عنوان یک سازمان اجتماعی – وجامعه- به عنوان مجموعه ای متشکل از سازمانها ونهادهای اجتماعی- مورد بحث قرارگیرد.از منظر جامعه شناختی ،کتابخانه درزمینه ...

 • اخبار کتاب وکتابخانه دراوراق روزنامه ی ارشاد از مرتضی قلی خان مؤیدالممالک 

  شعبانی, دکتر احمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-03-20)
  مرتضی قلی خان مؤیدالممالک ازروزنامه نگاران برجسته ی دوران مشروطیت،درطول حیات مطبوعاتی خویش سه نشریه موسوم به"صبح صادق"،"پلیس ایران"و"ارشاد" رابه طبع آورد. دراین مقاله ضمن توجه به زندگی سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی اوکه با فراز ...

 • پیشنهاد تشکیل مرکز ملی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران 

  آزاده, دکتر فریدون (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-03-20)
  هماهنگی درامر ذخیره وبازیابی اطلاعات،تدوین استانداردها ،کنترل کتابشناختی ،استفاده بهینه از تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری ،بستر مناسب مخابراتی وارتباطی سایر عوامل تعیین کننده به عنوان پیش شرط های اساسی درتحقیق نظام ملی ...

 • سهم موضوع های انتشارات علمی کشورهای درحال رشد درنمایه ی استنادی علوم‹SCI› 

  عصاره, دکتر فریده (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-03-20)
  هدف مقاله حاضر این است که بااستفاده از روش تحلیل استناد کننده –استناد شونده به عنوان یک شاخص شباهت های موضوعی درنمایه استنادی علوم به بررسی موضوع تحقیقات انجام شده درکشورهای درحال رشد در سال های 1989-1985 بپردازد.در این ...

 • اصل وحدت وسرعنوان های موضوعی 

  کوکبی, دکتر مرتضی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-03-20)
  سرعنوان های موضوعی،ابزار تفهیم محتوای موضوعی مواد کتابخانه به مراجعه کنندگان می باشند .برای کارایی این ابزار ،هرسرعنوان،باید با رعایت سه اصل،ارائه شده باشد.این سه اصل عبارتنداز:خواننده، ویژگی ووحدت.برای اینکه فهرست نویس ...

 • رابطه ی مطالعه دردوران کودکی- نوجوانی بامطالعه در دوران بزرگسالی 

  امانی, دکتر غفور (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-03-20)
  تحقیق حاضر با هدف شناخت عوامل موثر درمطالعهبا استفاده از روش پیمایشی بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه های آزاد انجام گرفت.فرضیه تحقیق این بود که عادت به مطالعه دردوران کودکی –نوجوانی در تداوم مطالعه در دوره ی بزرگسالی تاثیر ...

 • تاثیر کتابخانه های عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه 

  صافی, دکتر قاسم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2000-03-20)
  نویسنده دراین مقاله ،کوشیده است که اهمیت مطالعه رابه منظور بهره مند شدن انسان ها برای یک زندگی قرین سعادت،ترسیم کندوضمن بررسی موانع وعوامل گسترش فرهنگ مطالعه وکتابخوانی،توضیحی درباره ی کتابخانه های عمومی وآثاروپیامدهای آن ...