نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorکرمی, غلامرضاfa_IR
dc.contributor.authorقربان زاده, علیرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T18:34:11Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T18:34:12Z
dc.date.available1399-08-01T18:34:11Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T18:34:12Z
dc.date.issued2013-06-22en_US
dc.date.issued1392-04-01fa_IR
dc.date.submitted2013-01-09en_US
dc.date.submitted1391-10-20fa_IR
dc.identifier.citationکرمی, غلامرضا, قربان زاده, علیرضا. (1392). تاثیر اصل تطابق بر عدم اطمینان اطلاعاتی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, 2(6), 1-12.fa_IR
dc.identifier.issn2322-5785
dc.identifier.urihttp://jmaak.srbiau.ac.ir/article_7488.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/454567
dc.description.abstractتئوری موجود در حوزه پژوهش حاضر، تطابق قوی هزینه ها با درآمدها را به عنوان عاملی در پیش بینی دقیق تر استفاده کنندگان و کاهش در عدم اطمینان آنها نسبت به اطلاعات حسابداری معرفی کرده است و پژوهش حاضر به این مساله می پردازد که آیا اصل تطابق می تواند، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات حسابداری واحد تجاری را تحت تاثیر قرار دهد.بر این اساس، همبستگی بین درآمدها و هزینه ها به عنوان معیاری برای اصل تطابق در نظر گرفته شده است و عدم اطمینان اطلاعاتی با معیارهای نوسان بازده هر سهم و خطای پیش بینی سود هر سهم اندازه گیری می شود. برطبق مبانی نظری فرض بر این است که تطابق قوی، عدم اطمینان اطلاعاتی را کاهش می دهد. به همین منظور، با مطالعه دقیق ادبیات، دو فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 78 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 5 ساله، 1386 تا 1390 انتخاب شده است و مورد بررسی قرار گرفتند.بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، هر چه تطابق بین درآمدها و هزینه ها بیشتر باشد، نوسان بازده و خطای پیش بینی سود هر سهم کمتر خواهد بود. بنابراین، دو فرضیه این پژوهش تایید می شوند.تطابق قوی بین درآمدها و هزینه ها، منجر به کاهش در عدم اطمینان نسبت به اطلاعات حسابداری شده و همچنین موجب اصلاح و بهبود در پیش بینی و تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می شود.fa_IR
dc.format.extent252
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن حسابداری مدیریت ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Management Acounting Associationen_US
dc.relation.ispartofدانش حسابداری و حسابرسی مدیریتfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Management Accounting and Auditing Knowledgeen_US
dc.subjectاصل تطابقfa_IR
dc.subjectعدم اطمینان اطلاعاتیfa_IR
dc.subjectنوسان بازده هر سهمfa_IR
dc.subjectخطای پیش بینی سود هر سهمfa_IR
dc.titleتاثیر اصل تطابق بر عدم اطمینان اطلاعاتیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران، ایران (مسئول مکاتبات)fa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue6
dc.citation.spage1
dc.citation.epage12


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد