41و42, شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • بدون عنوان 

  سلمانی, دکتر داوود (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1998-09-23)

 • آموزش مدیران، ضرورتی اجتناب ناپذیر 

  رضا, رسول بابا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1998-09-23)
  مدیریت به عنوان شاخص ترین عامل انسانی ، نقش بسیار مهمی را در تأمین اهداف سازمان ایفا می کند. مدیران سازمان متناسب با رشد تکنولوژی و تغییر و تحولات بوجود آمد همواره با وضعیت ها و شرایط جدیدی مواجه می شوند که به منظور هماهنگی ...

 • بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران 

  زکی, محمد علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1998-09-23)
  یکی از موضوعات اساسی در جامعه شناسی سازمان ها بررسی و مطالعه مهارت های مدیران است . مهارت های ادراکی یکی از انواع مهارت های مدیران تلقی می شود. ذهنیت فلسفی مدیران گویای مهارت های ادراکی است که به سه بعد جامعیت، تعمق و ...

 • متدولوژی ادگیری در تدوین استراتژی 

  وند, علی محمد احمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1998-09-23)
  سازمان ها به منظور دستیابی به موقعیتی خوشایندتر اقدام به تدوین استراتژی می نمایند. طی سالیان متمادی مفاهیم و فنون زیادی در مورد چگونگی دستیابی سازمان ها به یک استراتژی مناسب پیشنهاد شده است. برخی از این مفاهیم و فنون بر ...

 • پاره ای از ویژگی های فردی و جمعی کارکنان و مدیران و نقش آن در رهبری سازمان از نظر اسلام و دیگران 

  عراقی, دکتر غلامرضا فدایی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1998-09-23)
  در این مقاله پس از اشاره به اهمیت و نقش نظریه پردازی در مسایل علوم انسانی توسط متخصصان به نقش و اهمیت شناخت و توجه به پاره ای از خصوصیات فردی و جمعی کارکنان و صفات مدیر برای مدیریت بهتر سازمان اشاره می شود. در جای جای این ...

 • طرفداران و مخالفان مدیریت مشارکتی 

  رهنورد, دکتر فرج ا... (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1998-09-23)
  مشارکت یک مفهوم چند چهره است و به همین دلیل پژوهشگران ممکن است ادراک متفاوتی از آن داشته باشند. گروهی با تکیه بر مزایا و منافع مشارکت ، آن را در حد افراطی خود راه حل بسیاری از مسایل سازمانی به حساب می آورند . در مقابل ، ...

 • عدم تمرکز در سیستم های مدیریتی 

  نوروش, دکتر ایرج (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1998-09-23)
  درجه صحیحی از تمرکز یا تفویض اختیار در سازمان های بزرگ از قدیم الایام سوالی بحث انگیز بوده است. به هر حال ، به طوری که در اغلب موارد قاعده بر این بوده ، تنها قدمت طرح مسأله ، بیانگر این نیست که پاسخ هایی که داده شده رضایتبخش ...

 • تعیین هویت سیستمی تغییرات قیمت نفت در سازمان اوپک با استفاده از تبدیل فوریه و توابع چگالی طیفی در تحلیل سری های زمانی 

  فقیه, دکتر نظام الدین؛ نژاد, کورش اسماعیل (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1998-09-23)