مرور دوره 17, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • الزامات عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات : نظریه پردازی در مدیریت دولتی 

  فرد, دکتر حسن دانایی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2004-03-20)
  در حالی که جهان با شتاب به سوی اقتصاد دانش محور پیش می رود بنیادهای اداره ی امور عمومی یا آنچه در کشور ما تحت عنوان مدیریت دولتی متداول شده است در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات چشمگیری به خود دیده است در این مقاله ...

 • بررسی معیارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی کشور های عضو کنفرانس اسلامی 

  تمیزی, علی رضا؛ اکبری, محسن (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2004-03-20)
  در حالی که جهان با شتاب به سوی اقتصاد دانش محور پیش می رود بینادهای پایدار در جهت یکپارچه سازی اقتصاد جهانی از طریق فناوری نوین اطلا عاتی که امکان دسترسی به بازارهای جهانی کالاها و خدمات را فراهم می آورد در حال شکل گیری ...

 • الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی 

  علوی, دکتر سید ابوالقاسم؛ جمشیدیان, دکتر مهدی؛ جوادی, اصغر مشرف (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2004-03-20)
  این مقاله در صدد است تا الگوریتمی برای فرایند ارزیابی عملکرد سازمان ها ارائه نماید ارزیابی عملکرد به صورت نظام مند و با در نظر گرفتن سه جز ورودی پردازش و خروجی در سازمان ها و بازخورد عوامل و متغییر های بیرونی صورت پذیرفته ...

 • ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات 

  مهرگان, دکتر محمدرضا؛ محقر, دکتر علی؛ شامی, مهدی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2004-03-20)
  مدیریت فناوری اطلاعات فرآیند برنامه ریزی سازماندهی هدایت و کنترل فعالیت ها و منابع فناوری اطلاعات سازمان به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری و فرایندهای تجاری و همچنین کسب مزیت رقابتی است مدیران فناوری اطلاعات باید با بهره ...

 • استراتژی توسعه محصول جدید رویکرد ها و یافته ها 

  حسینی, سید محمد سید؛ ایرانبان, دکتر سید جواد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2004-03-20)
  اهمیت روز افزون توسعه محصول جدید در دنیای کسب و کار و افزایش توجه و اقبال خاص از سوی شرکت ها به انجام تحقیقات در خصوص ماهیت توسعه محصول جدید منجر به ایجاد بدنه گسترده ای از تحقیقات در این حوزه از دانش مدیریت گردیده است ...

 • تعیین و پیش بینی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی 

  صارمی, دکتر محمود؛ خوینی, امیر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2004-03-20)
  هدف از این تحقیق بررس مدل های تحلیل پوششی داده های تصادفی و انتخاب و به کارگیری مدلی جهت پیش بنی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین در سال مالی 1382 است در این میان به منظور تعیین اعتبار نتایج به کارگیری مدل کارایی واقعی شعب ...

 • بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم 

  تسلیمی, دکتر محمد سعید؛ مهدوی, دکتر عبدالمحمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2004-03-20)
  شواهد حاکی از وجود مشکلات سازمانی متعدد در سازمان ها به ویژه سازمان های محلی می باشد عدم وجود تحلیگران سیستمی آشنا و توانا در سازمان ها به منظور تحلیل و ارائه راه حل برای بر طرف نمودن مشکلات ضرورت ایجاد کلینیک های محلی ...