نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرجائیان, حمیدfa_IR
dc.contributor.authorرجاییان, حمیدfa_IR
dc.contributor.authorمنصوریان طبایی, ایرجfa_IR
dc.contributor.authorسعیدزاده, ابولفضلfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T01:09:50Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T01:09:50Z
dc.date.available1399-08-01T01:09:50Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T01:09:50Z
dc.date.issued2010-03-21en_US
dc.date.issued1389-01-01fa_IR
dc.identifier.citationرجائیان, حمید, رجاییان, حمید, منصوریان طبایی, ایرج, سعیدزاده, ابولفضل. (1389). بررسی اثر ضد باکتریایی ماربوفلوکساسین بر روی عوامل باکتریایی مولد ورم پستان بالینی گاو شیری در خارج از بدن. مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research), 65(1), 51-55.fa_IR
dc.identifier.issn2008-2525
dc.identifier.issn2251-6190
dc.identifier.urihttps://jvr.ut.ac.ir/article_20426.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/449457
dc.description.abstractورم پستان التهاب غده پستانی است و میکروارگانیسم‌های مختلفی عامل ایجادکننده آن می‌باشند. تاکنون مواد ضد میکروبی گوناگونی در درمان ورم پستان ارزیابی گردیده‌اند. بروز مقاومت پاتوژن‌های مربوطه در برابر آنتی بیوتیک‌های متداول زیاد می‌باشد، لذا در این تحقیق تاثیر یک فلوروکوئینولون بر روی باکتری‌های جدا شده از موارد ورم پستان بالینی بررسی گردید. از 73 گاو مبتلا به ورم پستان بالینی در 28 گاوداری اطراف شیراز نمونه شیر اخذ گردید. از 54 مورد باکتری جدا شده به ترتیب استافیلوکوکوس آرئوس‌ ‌(5/31درصد)، استرپتوکوکوس آگالاکتیه‌ ‌(1/24درصد)، اشریشیاکلی‌ ‌(5/18درصد)، استرپتوکوکس دیس گالاکتیه‌ ‌(3/9درصد)، کورینه باکتریوم بوویس‌ ‌(3/9درصد)، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس‌ ‌(7/3درصد) و پسودوموناس آئروجینوزا‌ ‌(7/3درصد) شناسائی شدند. آزمایش تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی با روش انتشار از دیسک (روش کربی– بوئر) بر روی تمام باکتری‌های جدا شده انجام گرفت. مقادیر ‌ MIC و ‌ MBC برای باکتری‌های حساس نیز تعیین گردید. نتایج نشان می‌دهد که تمام باکتری‌ها نسبت به ماربوفلوکساسین حساس بوده ولی حساسیت آن‌ها نسبت به سایر آنتی بیوتیک‌ها از صفر تا 1/94 درصد متغیر می‌باشد. میزان MIC و MBCماربوفلوکساسین برای استافیلوکوکوس آرئوس، استرپتوکوکوس آگالاکینه‌ ‌و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس‌ ‌به ترتیب در محدوده‌های 2/0 تا 56/1 و 8/0 تا 25/6 میکروگرم در میلی لیتر بود که نشان دهنده حساسیت بالای این باکتری‌ها نسبت به ماربوفلوکساسین و دارا بودن خاصیت باکتری کشی مناسب آن می‌باشد. با توجه به این‌که باکتری‌های فوق حساسیت بالایی به آنتی بیوتیک‌های خانواده فلوروکوئینولون‌ها خصوصاً ماربوفلوکساسین نشان دادند، بنابراین ترکیبات فوق می‌توانند علیه عوامل ایجاد کننده ورم پستان موثر واقع شوند.fa_IR
dc.format.extent418
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانen_US
dc.relation.ispartofمجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research)fa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Veterinary Researchen_US
dc.subjectحساسیت آنتی بیوتیکیfa_IR
dc.subjectماربوفلوکساسین.fa_IR
dc.subjectورم پستانfa_IR
dc.titleبررسی اثر ضد باکتریایی ماربوفلوکساسین بر روی عوامل باکتریایی مولد ورم پستان بالینی گاو شیری در خارج از بدنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentبخش میکروبشناسی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیرازfa_IR
dc.contributor.departmentبخش میکروبشناسی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیرازfa_IR
dc.contributor.departmentدانش آموخته دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شیرازfa_IR
dc.contributor.departmentبخش میکروبشناسی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیرازfa_IR
dc.citation.volume65
dc.citation.issue1
dc.citation.spage51
dc.citation.epage55


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد