نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorثمرین, آدین محققیfa_IR
dc.contributor.authorرفیعی, غلامرضاfa_IR
dc.contributor.authorاحمدی, محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorامیری, باقر مجازیfa_IR
dc.contributor.authorویلکی, امیر سعیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T01:07:12Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T01:07:12Z
dc.date.available1399-08-01T01:07:12Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T01:07:12Z
dc.date.issued2007-12-22en_US
dc.date.issued1386-10-01fa_IR
dc.identifier.citationثمرین, آدین محققی, رفیعی, غلامرضا, احمدی, محمدرضا, امیری, باقر مجازی, ویلکی, امیر سعید. (1386). تأثیر دما بر کیفیت تخمک‌ها، پس از سیال شدن آن‌ها در محوطه» شکمی مولدین ماده قزل‌آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss(‌). مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research), 62(3)fa_IR
dc.identifier.issn2008-2525
dc.identifier.issn2251-6190
dc.identifier.urihttps://jvr.ut.ac.ir/article_18929.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/449392
dc.description.abstract‌چکیده در این مطالعه اثر دما بر مدت زمان حفظ کیفیت تخمک‌ها، پس از سیال شدن آنها در‌ ‌محوطه» شکمی مولدین ماده» قزل‌آلای رنگین‌کمان مورد سنجش قرار گرفت، تا بدین وسیله زمان مناسب جهت تخم‌کشی از مولدین ماده مشخص گردد. سنجش کیفیت تخمک‌ها از طریق اندازه‌گیری میزان چشم‌زدگی و تخم‌گشایی صورت گرفت. با توجه به مناسب‌ترین دامنه» دمایی گزارش شده برای زندگی مولدین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در فصل تکثیر(10-3درجه سانتیگراد)مطالعه در دو دمای ‌ C°5/0 ±2 و ‌ C°5/0 ±8 انجام شد. در هر یک از دماهای مورد مطالعه از 15 عدد مولد ماده» قزل‌آلای رنگین‌کمان که به عنوان 15 تکرار آزمایشی در نظر گرفته شدند، در پنج نوبت با فواصل زمانی یک هفته تخم‌کشی صورت گرفت. نتایج نشان داد که دما به میزان زیادی بر زمان مناسب تخم‌کشی از مولدین ماده تأثیر گذار است. هنگامی که دما از ‌ 2درجه سانتیگراد به 8درجه سانتیگراد افزایش یافت، حداکثر میزان چشم‌زدگی و تخم‌گشایی از هفته» دوم به هفته» اول پس از سیال شدن تخمک‌ها انتقال پیدا کرد و سپس روند کاهش کیفیت تخمک‌ها در هر دو دما مشاهده گردید. همچنین میزان چشم‌زدگی از رقم 83 درصد برای هفته» پنجم در دمای 2درجه سانتیگراد به رقم 6/3درصد در دمای‌8درجه سانتیگراد کاهش یافت. در مورد میزان تخم‌گشایی نیز چنین روندی مشاهده شد.کاهش مدت زمان مناسب جهت تخم‌کشی از بیش از یک ماه پس از سیال شدن تخمک‌ها در دمای 2درجه سانتیگراد به دو هفته پس از آن در دمای 8درجه سانتیگراد نقش دما را در حفظ کیفیت تخمک‌ها به خوبی نشان داده و تأیید می‌نماید که در دامنه» دمایی مناسب برای تولید‌مثل ماهی با افزایش دمای آب دوره» مناسب جهت تخم‌کشی از مولدین کوتاهتر می‌گردد.طول این دوره» مناسب در دمای ‌2درجه سانتیگراد حداقل 21 روز و در دمای 8درجه سانتیگراد، 14 روز پس از سیال شدن تخمک‌ها ارزیابی گردید.در واقع باقی ماندن تخمک‌ها در محوطه» شکمی مولدین در دمای ‌2درجه سانتیگراد نسبت به دمای 8درجه سانتیگراد نتایج بهتری را در خصوص نرخ چشم‌زدگی و تخم‌گشایی نشان داد. زمان لازم جهت ایجاد حالت فوق رسیدگی در تخمک‌ها نیز بیش از 224 درجه – روز محاسبه شد. لذا دوره» زمانی حفظ کیفیت تخمک، پس از سیال شدن آن، در‌ ‌محوطه» شکمی مولد ماده» قزل‌آلای رنگین‌کمان به شدت وابسته به‌ ‌دمای محیط زندگی ماهی است. ‌fa_IR
dc.format.extent261
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانen_US
dc.relation.ispartofمجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research)fa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Veterinary Researchen_US
dc.subjectسیال شدن تخمک – دما – کیفیت تخمک – محوطه» شکمی – قزل‌آلای رنگین‌کمان. ‌fa_IR
dc.titleتأثیر دما بر کیفیت تخمک‌ها، پس از سیال شدن آن‌ها در محوطه» شکمی مولدین ماده قزل‌آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss(‌)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume62
dc.citation.issue3


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد