مرور دوره 4, شماره 3 بر اساس تاریخ انتشار

 • رابطه ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی 

  ساروخانی, باقر؛ امیرپناهی, محمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-11-22)
  در این مقاله رابطه بین ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی افراد در بزرگسالی در میان نمونه‏ای391 نفری از افراد بالای 25 سال ساکن تهران بر اساس روش پیمایش مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه بررسی این مساله‏ ...

 • مطالعة تطبیقی عملکرد علمی دانشجویان دختر و پسر در 35 دانشگاه ایران 

  عبداللهیان, حمید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-11-22)
  داعیه این مقاله این است که تغییرات اجتماعی-فرهنگی در ایران معاصر متاثر از متغیر جنس است و بخش عظیمی از این تاثیر را با مشاهده علمی چگونگی افزایش فعالیت‏های علمی دختران و زنان در کشور می توان نشان ‏داد.‏ با وجود اهمیت ترکیب ...

 • نظر مدیران زن شهر شیراز درباره توانمندی مدیریتی زنان 

  احمدی, حبیب (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-11-22)
  اندیشمندان هنگام توجه به توانمندی‏های مدیریتی زنان در بیرون از منزل، ‌از یک سو، به ورود طیف گسترده‏ای از زنان در نیروی کار و از سوی دیگر به تبعیض علیه زنان در اشغال پست‏های مدیریتی و موقعیت‏های قدرتمند سازمانی اشاره ...

 • آرمان شهر زنان 

  حسینی, مریم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-11-22)
  داستان شهر زنان از جمله حکایت‏های دو منظومه اسکندرنامه فردوسی و نظامی است. در اسکندرنامه فردوسی این شهر، شهر هروم نامیده شده است. ساکنان شهر هروم همه زنان‏اند‏. اسکندر که مشتاق سرزمین‏های تازه است قصد دیدار این شهر را می ...

 • تفاوت‏های جنسیتی در سبک های هویت ، تعهد و کیفیت دوستی 

  حجازی, الهه؛ فرتاش, سهیلا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-11-22)
  این مقاله برآمده از پژوهشی است که هدف آن، شناسایی تفاوت‏های جنسیتی در سبک‏های هویت، تعهد هویت و کیفیت دوستی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران است. به این منظور 400 دانش آموز دختر و پسر به صورت تصادفی از مناطق نوزده ...

 • دانش کشاورزی بومی جنسیتی و نقش آن در توسعه روستایی 

  بوذرجمهری, خدیجه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-11-22)
  هدف از این تحقیق شناسایی دانش بومی جنسیتی است، به عبارت دیگر قرار است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دانش کشاورزی زنان با مردان متفاوت است؟ بدین منظور با استفاده از تحقیقات میدانی و تکنیک‏های ‹ ارزیابی مشارکتی روستایی›، ...