مرور دوره 2, شماره 3 بر اساس عنوان

 • بررسی نقش زن در داستانهای کودکان 

  مقصودی, سوده (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-09-22)

 • بررسی پیامدهای کودک آزاری بر شخصیت دختران نوجوان 

  نقوی, اعظم؛ زاده, مریم فاتحی؛ عابدی, محمد رضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-09-22)
  هدف از پژوهش حاضر بررسی کودک آزاری بر ابعاد مختلف شخصیت دختران آزاردیده است که با استفاده از روش تحقیق علی – مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی (83-1382) و ابزار ...

 • تأثیر ساخت خانواده بر فرار دختران 

  حمیدی, فریده (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-09-22)
  پژوهش حاضر در مرحله اول به بررسی ساخت خانواده دختران فراری و نیز چگونگی عملکرد آن در سه سازه « نقش های خانوادگی »، «حل مشکل»، «ابراز عواطف» می پردازد. بدین منظور 50 نفر از دختران فراری در مجتمع قضایی ارشاد، مرکز مداخله در ...

 • تحلیل جامعه شناسانه مناسبات جنسیتی در سینمای ایران 

  رحمتی, محمد مهدی؛ سلطانی, مهدی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-09-22)
  تاریخ پر فراز و نشیب سینمای ایران با «جنسیت » و «مناسبات جنسیتی » گره خورده است. تغییراتی که سینمای ایران در عرصه جنسیت کرده یکی از پدیده های مهمی است که نشان از رشد و تحول اجتماعی دارد .مناسبات جنسیتی تنیده شده در فضای ...

 • تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جعیتی موثر بر آن 

  پور, شهلا کاظمی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-09-22)
  ازدواج واقعه ای اجتماعی ، زیستی و فرهنگی است که به دلیل نقش بنیادین آن در تشکیل خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است. بطوریکه پایندگی گروه و زندگانی کمی و کیفی نسلهای متوالی به ازدواج بستگی دارد. ازدواج یکی از نهادهای ...

 • شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل زود هنگام دختران دوره راهنمایی تحصیلی 

  عارفی, مرضیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-09-22)
  این مقاله در پی آن است که به شناسایی عوامل و متغیرهای درون مدرسه ( تجارب مدرسه ) که به ترک تحصیل زودهنگام دختران دوره راهنمایی (در استان آذربایجان غربی ؟) منجر می شود، بپردازد. در این راستا ، چهار فرضیه عمده بر روی دو گروه ...

 • نسلها و نگرشهای جنسیتی : سنجش آگاهی از تعارض در نگرشهای جنسیتی 

  عبداللهیان, حمید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-09-22)
  این مقاله برآن است تا نشان دهدجداسازی تجربی دو جنس برای مطالعه تفاوت های نگرشی آنان اگرچه به لحاظ محدودیت های ساختاری امکان پذیر نیست، اما با یک کوشش نظری پیچیده می توان اهمیت آن را برای فراهم کردن فهم تفاوتهای نسلی – ...