دوره 1, شماره 7

 

ارسال های اخیر

 • نوگرایی زنان فعال در حوزه فرهنگی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-11-22)
  تحولات سریع تکنولوژیکی و فرهنگی دو سده اخیر کشورهای توسعه یافته و تاثیر آن در نوسازی سایر جوامع از جمله جامعه ایران توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است . نظریه های نوسازی تاکید دارند که عواملی همچون میزان شهرنشینی ...

 • مشارکت اجتماعی زنان 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-11-22)
  متخصصان توسعه ( کنترل شهروندی ) را عالی ترین سطح و نوع مشارکت تشخیص دادن اند . در این گونه مشارکت – مردم در تصمیم گیری هایی که زندگی روزانه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد دخالت می کنند . مسئله مهم در تحقیق چنین مشارکتی ...

 • اهمیت سرمایه گذاری در آموزش زنان 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-11-22)
  این مقاله نشان می دهد که سرمایه گذاری در آموزش زنان نه تنها شکاف جنسیتی را کاهش می دهد بلکه موجب ارتقای سطح بهره وردی – تولید بیشتر و درآمد بالاتر خواهد شد . چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه سرمایه انسانی و تاکید بر سرمایه ...

 • تحول جامعه پذیری جنسیتی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-11-22)
  جامعه پذیری جنسیتی فرایند باز تولید نا برابرهای جنسیتی است . گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن و ضرورت تغییر ساختارها و ارزش های کهن و باز تعریف هویت انسانی زنان و مردان – نیازمند بررسی های جامعه شناسان و صاحب نظران علوم ...

 • دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-11-22)
  این مقاله با استفاده از نظریه توانمند سازی به موضوع دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی می پردازد . این نظریه مبتنی بر پنج مرحله رفاه – آگاهی – دسترسی – مشارکت و کنترل است و به برابری جنسیتی در فرایند توسعه توجه دارد . این ...

 • نحوه وقت زنان روستایی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-11-22)
  زنان روستایی بخش قابل توجهی از وقت و انرژی خود را صرف فعالیت هایی می کنند که غالباً در محاسبات تولید و درآمد ملی نادیده گرفته می شود . انعکاس نادیده گرفته می شود . انعکاس نادیده انگاری در افزایش نا برابری و کاهش بهره مندی ...

 • توانمندی زنان برای مشارکت در توسعه 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-11-22)
  توانمند سازی فرایندی است که طی آن زنان از نیازها و خواسته های درونی خود آگاه می شوند- جرئت دستیابی به هدف را در خود تقویت می کنند و از توانایی لازم برای عملی ساختن خواسته های خود برخوردار می شوند . هدف این پژوهش بررسی عوامل ...