دوره 1, شماره 6

 

ارسال های اخیر

 • مشارکت داوطلبانه زنان : تجربه موفق رابطین بهداشت 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  مشارکت زنان به معنی دخالت همه جانبه در فرایند تصمیم گیری و اجرا در همه امور جامعه از جمله شرط اساسی توفیق در برنامه های بهداشتی است . با توجه به اهمیت مشارکت زنان در حفظ سلامتی و بهداشت جامعه – طرح رابطین بهداشت علاوه بر ...

 • توانایی های زنان در بخش کشاورزی – روستایی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  با توجه به ساختار نظام های بهره برداری کشاورزی و تسلط بهره برداری خانوادگی که عمده نیروی کار آن زنان و کودکان بدون مزد تشکیل می دهند – آمار رسمی و جامعی از میزان مشارکت زنان روستایی موجود نیست . این مقاله با هدف بررسی نقش ...

 • توانایی های زنان در اقتصاد تولیدی عشایر 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  این مقاله به بررسی توانایی های زنان عشایر و تاکید بر نقش در 72 زیست بوم عشایر استان همدان می پردازد و سعی دارد با ارائه ویژگی های اقتصادی اجتماعی زنان عشایر استان – جایگاه اقتصادی آنان را بررسی کند . اطلاعات پژوهش با روش ...

 • نگرشی جنسیتی به تامین اجتماعی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  پوشش و جامعیت تامین اجتماعی و کیفیت بهره مندی از مزایای آن یکی از شاخص های توسعه اجتماعی محسوب می شود. از دیدگاه این مقاله – تامین اجتماعی اساساً موضوعی زنانه است و زنان به لحاظ ویژگی های زیستی ( طول عمر بیشتر از مردان و ...

 • برآورد تقاضای اعتبارات زنان از سیستم بانکی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  رفتارهای زنان به ویژه رفتارهای اقتصادی زنان - با توجه به افزایش روزافزون سهم آنها در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی - نیاز به بررسی بیشتری دارد .مقاله حاضر - به حضور زنان در بازارهای مالی می پردازد و سعی شده است که بر اساس ...

 • جنبش اجتماعی زنان ایران 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  در میان زنان ایران معاصر پویشی در جریان است که با توجه به عناصر مشترکی که در تعاریف جنبش های اجتماعی جدید وجود دارد می توان آن را یک جنبش نامید جنبشی که با چالش های زنان نسبت به نابرابری های قانونی حقوقی میان زنان و مردان ...

 • گروه های زنان در حرکت تواناسازی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  این مقاله به موضوع جنبش زنان بعنوان جنبشی اجتماعی پرداخته و دیدگاه های کلاسیک و مدرن جنبش اجتماعی را بیان کرده است همچنین این پرسش اصلی مطرح شده است که خواست تغییر و نارضایتی زنان ایران از وضع خویش پیرامون چه محدودیت هایی ...