دوره 9, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • مطالعه رابطه رضایت‌مندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران 

  موحد, مجید؛ عزیزی, طاهره (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-08-23)
  این پژوهش به منظور مطالعه رابطه رضایت‌مندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران در بین 400 نفر از زنان متأهل شهر شیراز با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انجام شده و داده‌های آن از طریق پرسشنامه ...

 • بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان 

  رنجبریان, بهرام؛ ذبیح زاده, کاظم؛ براری, مجتبی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-08-23)
  امروزه مصرف به یکی از اساسی ترین مفاهیم جامعه مدرن تبدیل شده است، به گونه ای که می توان آن را پدیده ای اجتماعی تلقی نمود که نیازهای چندگانه افراد را برآورده می سازد. با وجود چنین اهمیتی، در مورد الگوهای مصرفی زنان در ایران ...

 • مسأله‌شناسی فقر از دیدگاه زنان و دختران روستایی(مطالعه موردی روستای گنبد پیرمحمد از توابع شهرستان ملکشاهی - استان ایلام) 

  طالب, مهدی؛ فیروزآبادی, سید احمد؛ پیری, صدیقه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-08-23)
  مسأله فقر به طور کلی و فقر زنان به طور خاص از جمله مسائل اجتماعی است که در سال‌های اخیر تلاش گردیده است راهبردهایی جهت کاهش آن اتخاذ گردد. نتایج بررسی‌های آماری نشان می‌دهد فقر و نابرابری در مناطق روستایی بیش از نواحی شهری ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر ادراک عدالت رویه‌ای در ارتقاء شغلی معلمان زن 

  گل‌پرور, محسن؛ نادی, محمدعلی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-08-23)
  این پژوهش با هدف سنجش نقش تعدیل‌کنندگی طرح‌واره‌های جنسیتی زنان در رابطه بین الگوهای زنانه، مدارج ارتقاء شغلی و فرصت شبکه‌سازی با عدالت رویه‌ای در ارتقاء شغلی معلمان زن در شهرهای یزد، کرمان و اصفهان اجرا شد. برای دستیابی ...

 • مطالعه کیفی عوامل اجتماعی همسرکشی 

  قاضی نژاد, مریم؛ عباسیان, ماریا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-08-23)
  همسرکشی مسئله‌ای فردی، خانوادگی و اجتماعی است که تأثیر مخرب و نابودکنند‌ای بر امنیت و سلامت عمومی جامعه به جای می‌گذارد. قتل‌های خانوادگی، به خصوص همسرکشی، برخلاف قتل‌های دیگر، خشونتی تصادفی و نامحتمل نیست، بلکه ماجرای غم ...

 • بازنمایی الگوهای اشتغال زنان در متون درسی ایران 

  فروتن, یعقوب (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-08-23)
  افزایش چشمگیر میزان اشتغال زنان در جهان از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، به عنوان مهم‌ترین مشخصه «انقلاب در نقش‌های جنسیتی» نامیده شده است (دیویس 1984، کوتر و همکاران 2001). در ایران، علی‌رغم توانمندی‌های قابل توجه زنان و ...

 • تببینِ گفتمانی تبدیل شدنِ زنان به موضوع سیاست گذاری های رسمی در دوره‌ی رضاخان (با تـأکید بر نظریه‌ی نژادی) 

  کچوئیان, حسین؛ زائری, قاسم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-08-23)
  این مقاله درصدد است تبیین نماید چرا زنان به موضوع سیاست‌گذاری های رسمی در دوره‌ی رضاخان بدل شدند؟ پاسخ این پرسش در منطق گفتمانِ خاصِّ این دوره یعنی «ملت گرایی باستان گرا» است. این گفتمان متکی بر یک نظریه‌ی نژادی است و به ...