دوره 10, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر یزد 

  افشانی, سیدعلیرضا؛ ذاکری هامانه, راضیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-09-22)
  احساس امنیت، پیشنیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و با سطح پیشرفت جوامع در ارتباط است. آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش موثری در شناخت چالش ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و ...

 • شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر براختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد 

  نوغانی, محسن؛ مظلوم خراسانی, محمد؛ محمود آبادی, زینب (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-09-22)
  هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر میزان اختلالات تغذیه در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. داده‌ها با روش پیمایش و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای بهینه با حجم نمونه 260 نفر از دانشجویان دختر دوره ...

 • سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طلاق زنان در شهر تهران 

  اسحاقی, محمد؛ محبی, سیده فاطمه؛ پروین, ستار؛ محمدی, فریبرز (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-09-22)
  این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر بر درخواست طلاق در بین زنان شهر تهران می‌پردازد. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه نظم (درون خانواده)، تئوری سرمایه اجتماعی و همسان همسری استوار شده است.روش تحقیق، پیمایشی و ابزار مطالعه،پرسشنامه ...

 • روند تحولات تاریخی فضاهای گذران اوقات فراغت زنان از قاجاریه تاکنون در شهر تهران 

  پوراحمد, احمد؛ سالاروندیان, فاطمه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-09-22)
  یکی از انواع فضاهای عمومی شهر، فضاهای گذران اوقات فراغت می‌باشد. مهم‌ترین علت تفاوت فضاهای فراغتی در شهرهای اسلامی با سایر شهرها، تأکید دین اسلام بر مساله جنسیت در فضاهای عمومی و رعایت اصل تفکیک جنسیتی و تعیین شرایط و ضوابط ...

 • باز نمایی جنسیت در کتب فارسی مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان در سال تحصیلی 89- 1388 

  حاضری, علی محمد؛ احمدپور خرّمی, علیرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-09-22)
  کتاب‌های درسی در کنار آموزشِ دانش‌آموزان، آنها را برای پذیرش نقش‌های متناسب با ویژگی‌های جنسیتی‌شان، آن گونه که مدنظر مؤلفین این کتب می‌باشد، آماده می‌کنند. پژوهش حاضر درصدد است به چگونگی بازنمایی جنسیت در کتاب‌های فارسی ...

 • سنجش رابطه دلبستگی به والدین و جدایی- تفرد با توجه به نقش تفاوت های جنسیتی 

  عریضی, حمیدرضا؛ جوانمرد, شبنم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-09-22)
  دلبستگی و جدایی- تفرد دو فرایند مهم رشدی هستند که در نوجوانی مجدداً فراخوانده شده و اهمیت فراوانی می یابند. پژوهش حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این سؤالات است که آیا فرایند دلبستگی و جدایی- تفرد در دختران و پسران به شیوه های ...

 • تحلیل جنسیتی از زندگی پس از طلاق: مطالعه کیفی 

  صادقی فسایی, سهیلا؛ ایثاری, مریم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-09-22)
  روند رو به رشد طلاق در دهه اخیر و متعاقب آن افزایش تعداد زنان و مردانی که تجربه طلاق داشته اند، لزوم توجه به زندگی پس از طلاق را بیش از پیش آشکار می نماید. در این میان، مطالعه نحوه مواجهه سوژه های مطلقه با زندگی پس از طلاق ...