دوره 9, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • نیاز سنجی آموزشی زنان کارآفرین شهر اصفهان 

  شائمی, علی؛ اعتباریان, اکبر؛ خیرمند, مرضیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-09-23)
  این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزشی زنان کارآفرین شهر اصفهان انجام شده است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق از زنان کارآفرین شهر اصفهان هستند که به دلیل محدود بودن حجم ...

 • تاثیر اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده‌های شهر ایوانکی 

  توسلی, افسانه؛ سعیدی, وحیده (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-09-23)
  خانواده، در طول تاریخ در مسیر تغییر و تحول قرار داشته است. از جمله عوامل مؤثر بر این تغییرات، مشارکت فزاینده زنان در عرصه‌های عمومی و ورود آنان به دنیای اشتغال می‌باشد. با رفتن زنان از خانه و اشتغال آنان، اصول زندگی سنتی ...

 • آثار و پیامدهای طلاق مرور نظام مند تحقیقات انجام شده در ایران با تأکید بر ملاحظات جنسیتی(1390 – 1376) 

  کلانتری, عبدالحسین؛ روشن فکر, پیام؛ جواهری, جلوه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-09-23)
  پیامدهای طلاق به ویژه وجوه منفی آن، هم به صورت عمومی بر ارکان مختلف جامعه تأثیر می گذارد و هم به واسطه تأثیرات ویژه ای که بر زنان دارد، در تحلیل های جنسیتی توسعه و سیاستگذاری های اجتماعی اهمیت می یابد، این مقاله مروری خواهد ...

 • ارزش افزوده کار خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر بر آن 

  باقری, شهلا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-09-23)
  کار خانه‌داری زنان در محیط خانه، دارای ارزش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و مشتمل بر انجام فعالیت‌های متنوع زنان در خانه است که عمدتاً، پنهان و نامحسوس بوده و به‌علاوه نقش آن در اقتصاد و اجتماع تبیین نشده است. به عبارت ...

 • تأثیر اشکال مختلف سرمایه بر هویت جمعی زنان 

  قادرزاده, امید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-09-23)
  از وجوه مورد توافق در نزد جامعه شناسان کلاسیک و معاصر تأکید بر نقش و جایگاه بهره‌مندی از اشکال سرمایه در بازاندیشی مرزبندی‌های هویتی و بسط تعلقات جمعی است. تحقیق حاضر با بهره‌گیری از نظریه‌های جنکینز و بوردیو به بررسی تجربی ...

 • نقش نگرش‌های جنسیتی در پیدایش تصور بدنی زنان (مطالعه موردی: زنان تحت عمل جراحی زیبایی در شهر شیراز) 

  مختاری, مریم؛ عنایت, حلیمه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-09-23)
  هدف از پژوهش حاضر کشف نقش و نحوه عمل نگرش‌های جنسیتی در پیدایش تصور بدنی زنانی بوده که تحت عمل جراحی زیبایی در شهر شیراز قرار گرفته‌اند. روش تحقیق مورد استفاده، روش کیفی نظریه مبنایی بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری ...

 • بررسی تفاوت‌های جنسیتی در میزان رضایت‌مندی از تصویر بدن 

  ریاحی, محمد اسماعیل (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-09-23)
  هدف اساسی پژوهش حاضر توصیف تفاوت‌های جنسیتی در رضایت‌مندی از تصویر بدن و تبیین اثرات برخی از عوامل اجتماعی- روانی بر آن است. تحقیق با روش پیمایشی انجام شده و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری گردید. ...