دوره 16, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)

 • بررسی تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعۀ دموکراسی 

  نیکوقدم, مسعود؛ قلی‎زاده امیرآباد, محدثه؛ خوشنودی, عبدالله (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  در قرن بیستم، با موج جدید تحولات سیاسی در بسیاری از کشور‎ها، محققان به دنبال درک پیش‎شرط‎های لازم برای ظهور و تداوم دموکراسی بودند. در این بین، «نظریة نوسازی» از بالاترین حمایت تجربی برای تحقق دموکراسی برخوردار شد. اما ...

 • نقش هویت، کلیشه‌های جنسیتی و خودکارآمدی بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

  یزدان‌پناه, مسعود؛ خدری, کژال؛ فروزانی, معصومه؛ برادران, مسعود (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فرایند توسعه (اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) در مناطق روستایی شهرستان لیکک، استان کهگیلویه و بویراحمد است. جامعة هدف این مطالعه شامل زنان روستایی فعال 15 تا 64 سال شهرستان ...

 • استرس و خشونت فیزیکی مردان علیه زنان: یک تحقیق کیفی 

  بنی‌فاطمه, حسین؛ عباس‌زاده, محمد؛ علیزاده‌اقدم, محمدباقر؛ محمدپور, نیّر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  خشونت علیه زنان یکی از موانع مهم بازدارنده در توسعة همة جوامع است. خشونت علیه زنان را می‌توان در همة اشکال فیزیکی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، هم در حوزة عمومی و هم در حوزة خصوصی، مشاهده کرد. با توجه به اهمیت این ...

 • تأملی بر تحول پارادایمی مسئلۀ «مادری» در اندیشۀ فمینیستی 

  رفعت‌جاه, مریم؛ ودادهیر, ابوعلی؛ علی‌نقیان, شیوا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  تجربة زنان از مادری، متأثر از بسترهای متنوع زندگی و گوناگونی هویتی در آن‌ها، به شیوه‌ای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ساخته و پرداخته می‌شود. این مقاله به موضعی که جریان‌های مختلف معرفت فمینیستی به مسئلة «مادری» در مقام نظر و ...

 • فرایندپژوهی تکوین رشتۀ مطالعات زنان معطوف به تغییرات پارادایمی جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشگا‌ه‌های امریکا) 

  قاسمپور, فاطمه؛ نصرت خوارزمی, زهره (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  رشتة مطالعات زنان از دهة 1970 در امریکا تأسیس شده و به دلیل تعداد، تنوع موضوع و مواد درسی رشد روزافزونی داشته است. از وجوه مهم تکوین این رشته، پیوستگی به واقعیتِ در حال تغییر وضعیت زنان در جامعة امریکاست. تأسیس این رشته ...

 • تقاطع جنسیت و خانواده؛ فهم زنانه از ازدواج و زندگی خانوادگی 

  قاسمی, وحید؛ عرب‌خراسانی, سمیه؛ ربانی خوراسگانی, علی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  بررسی رابطة میان جنسیت و نهاد خانواده، معنای زنانه از ازدواج و زندگی خانوادگی، در وضعیت تحولات حاضر، که با ازهم‏گسست فزایندة زندگی‏های تأهلی همراه است، بیانگر آن است که زنان در حال تجربة خروج از سایه و کشف هویتی جدید از ...

 • رابطۀ مصرف‌گرایی و نگاه کالایی به انسان با سیالیت عشق در زندگی زناشویی 

  زارعان, منصوره؛ چابکی, ام‌البنین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  مصرف‏گرایی یکی از شاخصه‏های دنیای مدرن است که به مصارف کالایی اکتفا نکرده و به ارتباطات و حتی ارتباط عاطفی زوجین نیز سرایت کرده است. هدف این مقاله بررسی رابطۀ فرهنگ مصرف‏گرایی‏ کالایی بر مصرف‏گرایی‏ ارتباطی زوجین یا سیالیت ...

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)