دوره 14, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-09-22)

 • زنان و بهره‌وری اقتصادی در خانواده براساس سیری در سیرۀ رضوی 

  حسین‌زاده, علی حسین؛ شهریاری, مرضیه؛ فرجی بهبهانی زاده, مریم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-09-22)
  در خانواده، زنان با استفاده از جدیدترین اطلاعات و دانش در رابطه با موضوعات مختلف زندگى و آموزش به دیگر اعضاى خانواده و همچنین دقت و نظارت در انجام‌دادن صحیح آن‏ها مى‏توانند روش‏هاى نوین و بهینه را جانشین باورهاى غلط و ...

 • بررسی ابعاد مختلف خوداشتغالی و موانع آن در میان دانشجویان دختر دانشکدۀ کشاورزی (مطالعۀ موردی: دانشگاه زنجان) 

  یعقوبی, جعفر؛ نجفلو, پریسا؛ حق وردی, الهه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-09-22)
  هدف کلی این تحقیق، بررسی ابعاد مختلف و موانع خوداشتغالی در میان دانشجویان دختر دانشکدۀ کشاورزی است. این پژوهش توصیفی‌ـ همبستگی به روش پیمایشی انجام شد. جامعۀ مطالعه‌شده دانشجویان دختر سال آخر مقطع کارشناسی دانشکدۀ کشاورزی ...

 • سنجش عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به ایده‌آل‌های زیبایی اندام در بین زنان شهر تبریز 

  راد, فیروز؛ بیلان, گیتا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-09-22)
  شواهد نشان‌دهندۀ تغییر فرهنگی در ایران و ترجیح بدن لاغر در بین زنان است. توجه فراوان به زیبایی و تناسب اندام از پیامدهای جامعۀ مصرفی است و زنان برای دستیابی به اندازۀ بدنی دلخواه به روش‏های متعددی، همچون رژیم‏های زیبایی و ...

 • تبیین نگرش سیاسی دانشجویان با استفاده از الگوی تجدیدنظرطلبانۀ شکاف ‏های جنسیتی 

  رهبرقاضی, محمودرضا؛ رادی, لیلا؛ لیموچی, ایوب (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-09-22)
  جامعه‏شناسی سیاسی سنتی به طرزی جزمی، زنان را به لحاظ نگرش سیاسی محافظه‏کارتر از مردان می‏‏پندارد، اما الگوی تجدیدنظرطلبانة شکاف‏های جنسیتی اینگلهارت نشان می‏دهد که از دهۀ 1990 به این‌سو زنان از برنامه‏ها و اهداف احزاب چپ ...

 • زنان و گرایش به مد 

  بخارایی, احمد؛ رفیعی, ملکه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-09-22)
  حرکت به سوی مدرنیته در کنار بروز تحولاتی همچون جهانی‌شدن فرهنگ و رشد فرهنگ مصرفی، گرایش به مد و نظارت مستمر بر ویژگی‏های ظاهری و مرئی بدن را به پدیدۀ مسری و همه‏گیر جوامع معاصر مبدل کرده است. افراد مدرن امروزی با استفادۀ ...

 • رابطۀ میان بازاریابی داخلی و عملکرد سازمانی: نقش تعدیل‌گری جنسیت 

  کریمی, آصف؛ ولایتی شکوهی, رضوان؛ شعبانی نژاد, اسماعیل؛ گیلانی, الهام (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-09-22)
  بی‌شک، بقای هر سازمان در گرو تلاش برای بهبود عملکرد خـود در حوزه‌های مختلف است. بـه ایـن منظـور، سـازمان‌هـا از سـازوکارهای متعددی بهره می‌گیرند تا بتوانند عملکرد خـود را بهبـود بخشـند. یکـی از عوامـل تأثیرگـذار بـر عملکرد ...

 • رابطۀ شغل و سلامت اجتماعی زنان 

  قاضی نژاد, مریم؛ سنگری سلیمانی, هاجر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-09-22)
  در جامعۀ ایران نیز همسو با جهان، توجه به ابعاد سلامت، همچون سلامت‏ اجتماعی، اهمیت روزافزونی دارد. در دهه‏های اخیر، با ورود گستردۀ زنان به دانشگاه‏، عرصه‏های اجتماعی و تقاضای مضاعف آنان برای ورود به بازار کار مواجه هستیم. ...

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-09-22)