دوره 13, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-09-23)

 • بررسی نقش زنان روستایی در نظام بهره ‏برداری دامپروری روستایی (نگرش، انگیزه و موانع مشارکت) درشهرستان چاراویماق 

  شمس, علی؛ نبی زاده, نازیلا؛ شعبانعلی فمی, حسین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-09-23)
  هرگونه برنامه‏ریزی با هدف توسعة اقتصادی جوامع روستایی نیازمند شناخت اولیة جایگاه و نقش زنان روستایی در نظام بهره‏برداری روستایی است. از‌این‌رو،این تحقیق توصیفی‌ـ پیمایشی با هدف بررسی نقش زنان روستایی در نظام دامپروری روستایی ...

 • تحلیل جنسیتی تأثیر تربیت خانوادگی بر ایستارهای دموکراتیک (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان) 

  رهبرقاضی, محمودرضا؛ امام جمعه زاده, سیدجواد؛ عارفیان جزی, علی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-09-23)
  بشر، از اوان پیدایش تا کنون، نظام های سیاسی مختلفی را تجربه کرده است. اما در این میان هیچ نظامی تاکنون به اندازة نظام‏های دموکراتیک جایگاه ویژه‌ای نداشته است. از سوی دیگر، به نظر می‏رسد پیشرفت و توسعة عمیق سیاسی در جوامع ...

 • ورود زنان به مشاغل مردانه: دلایل و پیامدها واکاوی کیفی آرای کارشناسان 

  بلالی, اسماعیل؛ سیاح, مونس؛ محبی, سیده فاطمه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-09-23)
  جنسیت، به‌منزلة یکی از عناصر تعیین‌کنندة فرهنگی و اجتماعی، بسیاری از ابعاد حیات جمعی زنان همچون اشتغال آنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند بر نوع مشاغل زنان و مردان در جامعه تأثیر‌گذار باشد. امروزه، جداسازی جنسیتی ...

 • بررسی تاثیر صخره شیشه ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی 

  نصیری ولیک نبی, فخرالسادات؛ اردلان, محمد رضا؛ بهشتی راد, رقیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-09-23)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر صخرة شیشه‌ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی صورت گرفته است. جامعة آماری شامل کلیة کارکنان رسمی زن دانشگاه بوعلی سینای همدان به تعداد 88 نفر است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 52 ...

 • تعیین‌کننده‌های موثر بر تمایل به سزارین (مطالعۀ موردی: زنان باردار شهر تهران) 

  علی محمدزاده, خلیل؛ افرادی اسبقرانی, پریوش (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-09-23)
  براساس شواهد آماری نرخ سزارین در ایران بسیار بالاست. پارامترهای گوناگون در تصمیم‌گیری زنان باردار دربارۀ انتخاب روش زایمان تأثیر دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل به سزارین در زنان باردار و ...

 • منابع مطرودساز، طرد اجتماعی و احساس شادمانی زنان سرپرست خانوار 

  آزاده, منصوره اعظم؛ تافته, مریم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-09-23)
  پژوهش حاضر با هدف اندازه‏گیری میزان احساس شادمانی زنان سرپرست خانوار تهران و همچنین شناسایی منابع طرد و محرومیت اجتماعی این جمعیت و مکانیزم اثرگذاری آن بر شادمانی آن‏ها صورت گرفته است. روش پژوهش در این تحقیق، اکتشافی‌ـ ...

 • ورزش زنان و دلالت های معنایی آن 

  قادرزاده, امید؛ حسینی, سیده چیمن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-09-23)
  در مقایسه با گذشته، که ورزش در ذیل ابعاد آیینی، مذهبی و جنگاوری معنا پیدا می‏کرد و امری مردانه تلقی می‏شد، امروزه، به دلیل پیوند عمیق با مدیریت بدن، فراغت و سلامت، ورزش ماهیتی فراجنسیتی به‏ خود گرفته و به بخشی از زندگی ...

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-09-23)