نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمهرپور, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T00:19:23Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T00:19:23Z
dc.date.available1399-08-01T00:19:23Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T00:19:23Z
dc.date.issued2015-11-22en_US
dc.date.issued1394-09-01fa_IR
dc.identifier.citationمهرپور, حسین. (1394). تبعیض در عرصه قانون گذاری (در تعیین سن بلوغ و در ارتباط با منشا تولد). فصلنامه تحقیقات حقوقی, 18(70), 1-22.fa_IR
dc.identifier.issn1024-0772
dc.identifier.urihttp://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56262.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/446448
dc.description.abstractچکیدهپرهیز از تبعیض در اجرای حقوق انسانی، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که همدر مرحله تقنین و هم در مرحله اجرا باید مورد توجه قرار گیرد.تبعیض بر اساس جنسیت و نیز بر اساس منشأ تولد از جمله مواردی است که در مرحلهتقنین در برخی از قوانین به چشم م یخورد.یکی از مواردی که به نظر م یرسد، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با ملاحظهجنسیت، حکم تبعی ضآمیز وضع شده است تعیین سن بلوغ برای دختران در نه سالگیتمام قمری و پانزده سالگی تمام قمری برای پسران م یباشد ک ه در نتیجه، دختران 6سال زودتر از پسران دارای مسئولیت کیفری و مستوجب اجرای مجازا تهایی مثل حد وقصاص م یشوند.مسئله دیگر برخی محرومی تهای اجتماعی، مانند عدم صلاحیت برای قضاوت یا ادایشهادت در محاکم قضائی یا محرومیت از ارث، به لحاظ صحیح نبودن منشأ تولد است.در حالی که همه این موارد، گذشته از چالش مربوط به مغایرت با موازین حقوق بشری، بامبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و در این مقاله، مورد بحث و نقد قرار گرفته و را هح لهایجدیدی ارائه شده استfa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه تحقیقات حقوقیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Law Researchen_US
dc.subjectکلید واژگان تبعیض قانونیfa_IR
dc.subjectسن بلوغfa_IR
dc.subjectمسئولیت قانونیfa_IR
dc.subjectمنشأ تولدfa_IR
dc.subjectقضاوتfa_IR
dc.subjectشهادتfa_IR
dc.subjectارثfa_IR
dc.titleتبعیض در عرصه قانون گذاری (در تعیین سن بلوغ و در ارتباط با منشا تولد)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentاستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.citation.volume18
dc.citation.issue70
dc.citation.spage1
dc.citation.epage22


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد