مرور دوره 18, شماره 70 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 11 از 11

 • خوانشی بر تحدید قلمرو حقوق اسرار تجاری؛ با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض 

  شاکری, زهرا (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-11-22)
  دارندگان اسرار تجاری مانند سایر دارندگان حقوق مالکی ت فکر ی از حقو ق انحصار یبرخوردار هستند اما انحصار مذکور با دیگر اقسام حقوق مالکیت فکری تفاو تهای مهمیداشته و فاقد مرزهای مشخص است و بر حسب اختیار دارنده تعریف و کنترل م ...

 • تعامل سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی در تضمین استانداردهای بنیادین کار (موضوع اعمال تحریم ها) 

  ابدی, سعید رضا؛ مزینانیان, سعیده؛ صفی زاده, فائزه (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-11-22)
  طی دهه گذشته تعامل میان استانداردهای کار و تجارت بی نالمللی به یک مسئله مهم درروابط میان کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه تبدیل شده اس ت. بسیاری ازمخالفان این تعامل، به دوگانگی این دو نهاد- سازمان بی نالمللی کار و ...

 • حملات سایبر به مثابه توسل به زور در سیاق منشور سازمان ملل متحد 

  کیهانلو, فاطمه؛ رضادوست, وحید (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-11-22)
  یکی از مسائل چالش­برانگیز حقوق بین­الملل در ادوار مختلف، تنظیم روابط دولت­های متخاصم و شیوه­ حل و فصل اختلافات آنها با یکدیگر بوده است. در این میان، تا مدت‌های مدید، اصلی­ترین راه حل اختلاف، جنگ و توسل به زور بود؛ هرچند ...

 • اکراه در نظریات حقوقی بین المللی 

  اردبیلی, محمد علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-11-22)
  چکیدهاکراه به عنوان یکی از موانع ایجاد مسئولیت کیفری از مباحث بسیار مهم و بح ثبرانگیزدر حقوق داخلی و بین المللی میباشد. البته آنچه که موضوع اختلاف در سیست مهایمختلف حقوقی نوشته و کامن لا است اکراه در جنایات منتهی به قتل ...

 • مؤلفه های رسانه آزاد در پرتو رویه قضایی 

  جلالی, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-11-22)
  رسانه آزاد مفهومی است که با ظهور تجدد پا به عرصه وجود گذاشت؛ رسانهای که دنیایمدرن درپی ساختن آن بود. رسانهای آزاد است که تحت کنترل و قاعد هگذار ی نارو ا و بیمورد دولت نیست و از تأثیرات منفی اقتصا د بخ  خصوص  همچو ن فشارها ...

 • تبعیض در عرصه قانون گذاری (در تعیین سن بلوغ و در ارتباط با منشا تولد) 

  مهرپور, حسین (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-11-22)
  چکیدهپرهیز از تبعیض در اجرای حقوق انسانی، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که همدر مرحله تقنین و هم در مرحله اجرا باید مورد توجه قرار گیرد.تبعیض بر اساس جنسیت و نیز بر اساس منشأ تولد از جمله مواردی است که در مرحلهتقنین در ...

 • انتقال قرارداد در تقابل بین اصول تعهدات و مقتضیات اقتصادی 

  طالقانی, داریوش (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-11-22)
  انتقال قرارداد نقش سازنده و فزاینده‌ای در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و چرخه مبادلات و معاملات تجاری دارد. انتقال قرارداد بنا بر مقتضیات اقتصادی مستلزم آثار، شرایط، مفروضات و ملزوماتی است که از بسیاری جهات، اصول و مبانی حقوق ...

 • اثر رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک در مراحل مختلف شکایت از رأی 

  احمدی, خلیل (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-11-22)
  منظور از رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک که در مواد 308، 359 و 404 قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌‌بینی شده، دعاوی بین خواهان‌ها یا خواندگان متعدد با منافع مشترک در اقامه دعوا یا دفاع از آن می‌باشد. آرای صادره در دعاوی مذکور وقتی ...

 • مالیات بردرآمد اموال فکری 

  حبیبا, سعید (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-11-22)
  حجم فزاینده مبادلات تجاری اموال فکری بر ضرورت به کار گیری سیاس ت مناسبمالیاتی نسبت به حقوق مالکیت فکری تأکید دارد. در این خصوص موضوع در خور توجهنقش سیستم مالیاتی در دستیابی به مقاصد حقوق مال کی ت فک ری در راست ای تر ...

 • وضعیت حقوقی معامله فضولی مسبوق به منع 

  محقق داماد, سید مصطفی (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-11-22)

 • نزاع اراده گرایان و سودگرایان در مفهوم حق 

  شفیعی سردشت, جعفر (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-11-22)
  در این مقاله بر آن هستیم به طور موجز ضمن ارائه چارچوب تحلیلی هوفلد از مفهوم حق و مطالعه امتیاز، ادعا، قدرت و مصونیت به تأمل پیرامون نظریه­ های اراده و سود در باب حق همت گماریم. هر یک از این نظریه­ها به دنبال ارائه یک چارچوب ...