تأثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه‌های کیفیت اسپرم خروس‌های مادرگوشتی

The effect of Curcumin on plasma lipid profile and some sperm quality traits in broiler breeder roosters

Text

مقاله پژوهشی

Research Paper

(2019-05-22)
هدف این آزمایش، مطالعه اثر تغذیه کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی از فراسنجه‌های اسپرم خروس‌های مادرگوشتی بود. آزمایش با 28 قطعه خروس سویه راس 308 از سن 51 هفتگی و به مدت 9 هفته، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 7 تکرار، در قفس‌های انفرادی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف کورکومین بودند (تیمار 1: فاقد کورکومین (شاهد)، تیمار 2: 006/0، تیمار 3: 012/0 و تیمار 4: 018/0 درصد جیره) که به جیره پایه افزوده شد. به‌منظور اندازه‌گیری پروفیل چربی‌های پلاسما، در پایان آزمایش از 5 قطعه خروس در هر گروه تیماری خونگیری شد. همچنین، طی دوره آزمایش، نمونه‌های منی برای ارزیابی جنبایی و یکپارچگی غشای اسپرم به‌صورت هفتگی جمع‌آوری شد. غلظت گلوکز، تری‌گلیسرید، کلسترول‌ کل و لیپوپروتئینهای با چگالی پایین (LDL) پلاسما در تیمار 3 و 4 به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد کاهش و غلظت لیپوپروتئینهای با چگالی بالا (HDL) افزایش یافت (05/0>P). بین تیمار 2 و گروه شاهد از نظر غلظت گلوکز و فراسنجه‌های چربی پلاسما تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. یکپارچگی غشای پلاسمایی و جنبایی اسپرم در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد بهصورت خطی افزایش یافت (05/0>P). بین تیمارهای آزمایشی، تیمار 4 بیشترین تأثیر بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و همچنین بیشترین میزان بهبود جنبایی و یکپارچگی غشای اسپرم را داشت. در کل، با در نظر گرفتن همه شاخصهای اندازه‌گیریشده، افزودن 018/0 درصد کورکومین به جیره پاسخ بهتری نسبت به دیگر تیمارها از خود نشان داد.
This study was aimed to determine the effect of dietary Curcumin supplementation on the plasma lipid profile and some sperm quality parameters in broiler breeder roosters. In a completely randomized design, a total of twenty-eight 51-weeks-old Ross-308 roosters were randomly assigned to 4 treatment groups (n=7) and individually caged for 9 successive weeks. Treatments were different levels of Curcumin that were added to a basal diet including: T1, control (no Curcumin supplement), T2, 0.006%; T3, 0.012%, and T4, 0.018% of the diet. To determine plasma lipid profile, blood samples were collected from five birds/treatment at the end of the trial. Also, semen samples were weekly collected from each bird during the experiment, and sperm motility and plasma membrane integrity were evaluated. The results showed that concentrations of the plasma glucose, triglyceride, total cholesterol, and LDL were decreased, and concentrations of HDL were increased in T3 and T4 groups compared to the control group (P < 0.05). There were no significant differences in plasma lipid profile and plasma concentration of glucose between T1 and the control group (P
مجموعه‌ها: