نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعرفانی, ملیحهfa_IR
dc.contributor.authorمحب الدینی, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorقنبری, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorصباغ نیا, ناصرfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-30T22:47:17Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-21T22:47:17Z
dc.date.available1399-07-30T22:47:17Zfa_IR
dc.date.available2020-10-21T22:47:17Z
dc.date.issued2020-06-21en_US
dc.date.issued1399-04-01fa_IR
dc.date.submitted2018-02-19en_US
dc.date.submitted1396-11-30fa_IR
dc.identifier.citationعرفانی, ملیحه, محب الدینی, مهدی, قنبری, علیرضا, صباغ نیا, ناصر. (1399). بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های مختلف گیاه ترشک (Rumex spp.) بر اساس صفات ریخت شناسی. مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران), 33(2), 397-409.fa_IR
dc.identifier.issn2383-2592
dc.identifier.issn2383-2606
dc.identifier.urihttp://plant.ijbio.ir/article_1534.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/444274
dc.description.abstractبسیاری از گونه‌های سرده ترشک متعلق به خانواده علف هفت بند به عنوان سبزی و یا دارویی استفاده می‌شوند. گونه‌های این جنس غنی از متابولیت‌های اسکوربیک اسید، اگزالیک اسید، فنولیک اسید، ترکیبات فلاونوئیدی، ترکیبات فنلی، آنتراکوئینون، نفتالن، استرول و تری‌ترپنها و....هستند. با در نظر گرفتن اهمیت این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی 54 توده از گیاه ترشک با استفاده از صفات مورفولوژیک در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تعداد 20 صفت کمی و کیفی اندازه‌گیری و ثبت گردید. بر اساس مقایسه میانگین صفات اندازه‌گیری شده، مشاهده شد که بیشترین طول پهنک متعلق به توده 54 و کمترین مقدار مربوط به توده 41 می‌باشد. همچنین صفات مهمی چون، طول برگ، عرض برگ، قطر دمبرگ و میزان کلروفیل دارای بیشترین تنوع بودند. نتایج تجزیه به عامل‌ها، سه عامل‌ اول، در مجموع 24/50 درصد از واریانس کل را توجیه نمود که این تجزیه می‌تواند در تفکیک توده‌ها موثر باشد. توده‌های مختلف در فاصله 5 از 25، در سه گروه دسته‌بندی شدند. استفاده از صفات در گروه‌بندی صفات نشان داد که، استفاده از این صفات معیار بسیار مناسبی برای گروه بندی این تعداد زیاد توده است. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق به نظر می‌رسد توده‌های 24، 22 ، 18 و 19 را می‌توان با داشتن تعداد بیشتر گیاهک در بوته، تعداد برگ زیاد و ایستاده بودن دمبرگ بهترین توده‌ها از نظر صفات اندازه‌گیری شده معرفی کرد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن زیست شناسی ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Biology Societyen_US
dc.relation.ispartofمجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)fa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Plant Research (Iranian Journal of Biology)en_US
dc.subjectRumexfa_IR
dc.subjectتجزیه خوشه‌اییfa_IR
dc.subjectرده بندیfa_IR
dc.subjectمورفولوژی ریخت شناسیfa_IR
dc.subjectنشانگرfa_IR
dc.subjectبیوتکنولوژیfa_IR
dc.titleبررسی تنوع ژنتیکی توده‌های مختلف گیاه ترشک (Rumex spp.) بر اساس صفات ریخت شناسیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی گروه باغبانیfa_IR
dc.contributor.departmentهیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه مراغه دانشکده کشاورزیfa_IR
dc.citation.volume33
dc.citation.issue2
dc.citation.spage397
dc.citation.epage409


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد