پژوهش های کیفی در برنامه درسی

ارسال های اخیر

 • واکاوی ابعاد برنامه درسی پوچ 

  داوری, شیرین؛ مهرمحمدی, محمود (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-09-23)
  از جمله دست‌آوردهای مفهومی رشته برنامه درسی، مفهوم برنامه درسی پوچ می‌باشد. مفهومی که توسط آیزنر در سال ۱۹۷۹ برای نخستین بار معرفی و موجب جلب ‌توجه برخی از اندیشمندان رشته برنامه درسی به این شکل از برنامه و ابعاد و تاثیرات ...

 • مطالعه تطبیقی سرفصل دروس دکترای مدیریت ورزشی ایران وکشورهای منتخب 

  حسینی روش, سیدمحمد حسین؛ پیمانی زاد, حسین؛ فهیم دوین, حسن؛ اسماعیل زاده قندهاری, رضا (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-09-23)
  هدف این تحقیق مطالعه و بررسی سرفصل دروس دوره دکتری مدیریت ورزشی ایران (براساس آخرین بازنگری سال1393 ) و مقایسه آن با کشور های منتخب (امریکا، کانادا )، جهت آگاهی از محتوای سرفصل دروس به منظور دستیابی به تناسب، همخوانی و ...

 • آسیب‌شناسی ارزشیابی کیفی- توصیفی در مدارس ابتدایی: مطالعه‌ای کیفی 

  ملکی زاده, علی اصغر؛ خوشبخت, فریبا (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-09-23)
  هدف مقاله‌ی حاضر شناسایی آسیب‌های ارزشیابی کیفی- توصیفی در مدارس ابتدایی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره‌گیری از طرح پژوهش غیر پیدایشی انجام گرفت. شرکت‌کنندگان 24 نفر (8 کارشناس ارزشیابی کیفی- توصیفی، 8 معلم و 8 اولیاء) ...

 • ارائه الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه اول براساس رویکرد نظریه سازنده گرایی اجتماعی 

  ابوالحسنی, زهرا؛ جوادی پور, محمد (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-09-23)
  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار یابی الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه اول با توجه به رویکرد سازنده گرایی بود. روش مورد نظر تحلیل محتوای کیفی است. ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ الگوی ﻣﻄﻠﻮب از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی ...

 • تحلیل محتوای کتابهای درسی شیمی دوره دوم متوسطه براساس میزان توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی 

  ناطقی, فائزه؛ معافی, حسین؛ فقیهی, علیرضا؛ سیفی, محمد (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-09-23)
  پژوهش حاضر باهدف تحلیل محتوای کتابهای درسی شیمی دوره متوسطه دوم بر اساس میزان تأکید بر اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. در این پژوهش پس از گردآوری داده های کمی از ...

 • قوم‌نگاری انتقادی الگوهای برتر تدریس معلمان ابتدایی 

  ساعدی, رسول؛ قادری, مصطفی (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-09-23)
  هدف از این پژوهش بازنمایی قوم نگاری انتقادی الگوهای برتر تدریس معلمان ابتدایی شهر موچش هست. در این پژوهش از رویکرد کیفی، استراتژی قوم نگاری انتقادی استفاده شده است. مشارکت کنندگان شامل دو نفر معلم ابتدایی (زن و مرد) پایه ...

 • شاخص های کیفی یکپارچگی دانش در برنامه درسی؛ مطالعه موردی : تحلیل محتوای علوم تجربی دوره ابتدایی 

  اکبری پویانی, طیبه؛ ستاری, علی؛ حکیمی, سید یاسر (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-12-22)
  هدف از تحقیق حاضر قابل ارزیابی نمودن دیدگاه یکپارچگی دانش در برنامه درسی و بهره بردن از فواید آموزشی و تربیتی آن است؛ لذا از همه دیدگاه های علمی، فلسفی و دینی در تعیین معیارها استفاده شده است. در این مقاله اصول اساسی وحدت ...

 • طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی مکمل سازگار با مغز دانش‌آموز ADHD 

  اصیلیان, اشرف؛ مومنی مهموئی, حسین؛ عجم, علی اکبر (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-12-22)
  هدف پژوهش طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه‌ی‌درسی مکمل سازگار با مغز دانش‌آموزان ADHD بود.این پژوهش آمیخته، نوع اکتشافی بود در بخش کیفی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه با 17 نفر از خبرگان انجام و در بخش کمی، ...

 • طراحی و اعتباریابی الگوی آماده سازی دانشجو معلمان دانش آموزان با نیاز ویژه بر مبنای رویکرد شایستگی 

  بذرافشان, صابره؛ زارعی زوارکی, اسماعیل؛ شریفی درآمدی, پرویز؛ دلاور, علی (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-12-22)
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه ها و چارچوب آماده سازی دانشجو معلمان آموزش ویژه بر مبنای رویکرد شایستگی و اعتباریابی درونی آن بود. روش پژوهش آمیخته، از نوع طرح اکتشافی بود. در بخش کیفی اسناد، مقالات، کتاب ها که بواسطه جستجوی ...

 • تجربه زیسته معلمان از عوامل موثر و موانع عملکرد حرفه‌ای آنان 

  ثامتی, ناهید؛ امامقلی وند, فاطمه؛ افضلی, سعیده (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-12-22)
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل موثر و موانع عملکرد حرفه‌ای معلمان انجام شد. روش پژوهش کیفی به شیوه تجربه زیسته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان فارغ‌التحصیلان رشته آموزش ابتدایی سال 95 تا 98 پردیس‌ها و مراکز دانشگاه ...

 • شناسایی دلالت های حکمت بازنگری علوم انسانی بر پایه آینده پژوهی به شیوه فراترکیب 

  ملکی, هانیه (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-12-22)
  عدم کارآمدی برنامه های درسی علوم انسانی برای دانشجویان، مهمترین توجیه بازنگری آنهاست زیرا رشته های فعلی برای آینده ای که دانشجویان به آن ورود پیدا می کنند، از کارآمدی چندانی برخوردار نیست. در پژوهش حاضر ، دلالت های مبتنی ...

 • الگوی آموزشی برنامه درسی مبتنی بر روش قصه‌گویی برای دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی 

  کرمی, اصغر؛ سمیعی زفرقندی, مرتضی؛ صفرنواده, مریم (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-12-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه ها و اهداف برنامه درسی قصه‌گویی با روش کیفی بر پایه مصاحبه با متخصصان مرتبط انجام شده است. رویکر پژوهش از نوع کیفی است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان متخصصان برنامه درسی و اساتید آموزش ابتدایی ...

 • برنامه درسی مذاکره ای، الزامات، فرصت ها وچالش ها 

  شرفی, سکینه؛ مومنی مهموئی, حسین (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-06-22)
  در فلسفه تعلیم و تربیت هیچ نقطه نظری مهم تر از تاکید آن بر مشارکت یادگیرنده در شکل گیری اهداف آموزشی نیست. برنامه ‌های درسی نقش موثری در کسب موفقیت یا شکست در دستیابی به اهداف مورد نظر نظام‌ های آموزشی، دارند. این مقاله ...

 • تحلیل محتوای کتب درس دین وزندگی دوره‌ی متوسطه دوم ا زمنظر توجه به رویکرد تربیت عرفانی 

  خنجرخانی, مسعود؛ داورپناه, ابوسعید (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتب درس دین وزندگی دوره‌ی متوسطه دوم از منظر میزان توجه به رویکرد تربیت عرفانی اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پژوهش کیفی و رویکرد پژوهش کاربردی بود. جامعه پژوهش، کتابهای دین و زندگی ...

 • قوم نگاری چالش های معلمان غیر بومی در مدارس دارای خرده فرهنگ های بومی 

  جلایری لایین, شیوا؛ جعفری ثانی, حسین؛ جلایری لایین, غزل (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-06-22)
  هدف از این پژوهش قوم نگاری چالش های معلمان غیر بومی در مدارس دارای خرده فرهنگ های بومی است. روش کیفی از نوع قوم نگارانه وجامعه شامل کلیه مدارس دوره ابتدایی و جامعه بومی شهرستان مرزی لاین است. پس از تحلیل یافته ها به کمک ...

 • مطالعه اثربخشی مهندسی ارزش در ارتقا کیفیت آموزش دوره متوسطه 

  انصاری, امین؛ انصاری, حسن (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-06-22)
  مهندسی ارزش یکی از موفق ترین رویکردهای حل مسئله، کاهش هزینه و بهبود عملکرد و کیفیت است. ارتقای مستمر کیفیت آموزش و پرورش، هدف غایی ارزیابی آموزشی کشور است. در این راستا ارزیابی درونی، قضاوت در مورد کیفیت و دستیابی به اهداف ...

 • واکاوی وتبیین استراتژی های سنجش وارزش یابی در برنامه درسی متوسّطه اوّل 

  خدری, حسین؛ بیانی, علی اصغر؛ فکوری حاجی یار, حسین؛ صائمی, حسن (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-06-22)
  هدف پژوهش حاضر،واکاوی وتبیین استراتژی های سنجش و ارزش یابی دربرنامه درسی متوسطۀ اوّل است. رویکردانجام پژوهش، کیفی با متد تحلیل محتوای قراردادی است. جامعه پژوهش، صاحب نظران کلیدی سنجش وارزش یابی استان گلستان بودندکه با روش ...

 • بررسی و تحلیل موضوعات "اجتماعی" در مقالات علمی حوزۀ برنامه درسی 

  یاددگارزاده, غلامرضا؛ آقابابا, ابوالفضل (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-06-22)
  هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل موضوعات "اجتماعی" در مقالات منتشر شده در مجلات علمی حوزۀ برنامه درسی است. برای تحلیل مقالات از روش سنتز پژوهی استفاده شده و ملاک انتخاب مقالات برای بررسی درج دو مفهوم "اجتماعی" و "برنامه درسی" ...

 • حضور انواع برنامه درسی مغفول در دوره ابتدایی: مطالعه ترکیبی 

  زارع, پریسا (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-03-21)
  هدف این پژوهش، شناسایی برنامه‌ درسی مغفول از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی با استفاده از روش تحقیق ترکیبی تبیینی متوالی و از نوع پیگیری نتایج بود. ابتدا بر اساس الگوی اعتباریافته برنامه درسی نال (مرزوقی و همکاران، 1396)، مقیاس ...

 • تحلیل کیفی محتوای سند ملی برنامه درسی ایران بر اساس مهارت های ده گانه یونسکو برای سال 2020 میلادی 

  شیرانی, صدیقه؛ صباغیان, زهرا؛ اعظمی, بهارک (دانشگاه علامه طباطبایی, 2022-03-21)
  هدف از پژوهش حاضر «تحلیل کیفی محتوای سند ملی برنامه درسی ایران بر اساس مهارت های ده گانه یونسکو برای سال 2020 میلادی » است. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است.جامعه آماری پژوهش را اسناد بالادستی آموزش و پرورش یعنی ...

View more