نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبازیاری, ابوذرfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-30T22:05:05Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-21T22:05:07Z
dc.date.available1399-07-30T22:05:05Zfa_IR
dc.date.available2020-10-21T22:05:07Z
dc.date.issued2015-09-23en_US
dc.date.issued1394-07-01fa_IR
dc.date.submitted2015-10-12en_US
dc.date.submitted1394-07-20fa_IR
dc.identifier.citationبازیاری, ابوذر. (1394). توزیع آمارة آزمون فرضیه مرکب با محدودیت فضای پارامتری در توزیع چندمتغیره پیوسته. دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری, 1(11394), 15-26.fa_IR
dc.identifier.issn2476-3632
dc.identifier.urihttp://stat.journals.pnu.ac.ir/article_1947.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/442642
dc.description.abstractدر این مقاله، آزمون فرضیه صفر بودن ترکیب خطی بردار پارامتر  بعدی در ارتباط با یک ماتریس معلوم  بعدی و دارای رتبه کامل در مقابل فرضیه یک‌طرفه ترکیب خطی بردار پارامتر برای یک توزیع چندمتغیره پیوسته در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش نسبت درستنمایی، فرم کلی آمارة آزمون محاسبه و با توجه به قضایای حدی، توزیع مجانبی آماره آزمون تحت فرضیه صفر برحسب توزیع کی‏دو به‏دست آمده و مقادیر بحرانی آمارة آزمون برای سطوح معنی‏داری محاسبه و توان آزمون با استفاده از شبیه‏سازی مونت کارلو برآورد شده است. مثال‏های عددی در ارتباط با مسئله آزمون ارایه شده است. تمام نتایج حاصل از این مقاله برای وقتی است که متغیرهای تصادفی از هم مستقل و هم‏توزیع باشند. همچنین نتایج به‏دست آمده برای توزیع یک متغیره پیوسته نیز برقرار هستند.fa_IR
dc.format.extent199
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه پیام نورfa_IR
dc.relation.ispartofدوفصلنامه گستره‌ علوم آماریfa_IR
dc.subjectآزمون نسبت درستنماییfa_IR
dc.subjectتوزیع چندمتغیره پیوستهfa_IR
dc.subjectتوزیع مجانبیfa_IR
dc.subjectمخروط محدب بستهfa_IR
dc.titleتوزیع آمارة آزمون فرضیه مرکب با محدودیت فضای پارامتری در توزیع چندمتغیره پیوستهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه آمار دانشگاه خلیج فارسfa_IR
dc.citation.volume1
dc.citation.issue11394
dc.citation.spage15
dc.citation.epage26


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد