دوره 3, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تحولات نقش و کارکرد زنان در نظام اقتصاد سیاسی ژاپن از دهة 1990 به بعد 

  رنجکش, محمد جواد؛ گرامیان, سعیده (دانشگاه رازیRazi University, 2020-08-22)
  جهانی‌شدن اقتصاد آثار چندی بر امور داخلی و بیرونی جوامع هم‌چون امور حاکمیتی آن به‌هم‌راه داشته است. در این بین، نقش دولت به‌منزلۀ تنها نهاد دارای اقتدار عالیه به‌منظور پاسخ‌گویی به تحولات بیرونی و انطباق با آن‌ها جایگاه ...

 • بررسی تأثیر آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، و شخصی در توسعة انسانی (رویکرد بین کشوری) 

  منصوری, سید امین؛ افقه, سید مرتضی (دانشگاه رازیRazi University, 2020-08-22)
  در این مقاله با استفاده از شاخص‌های آزادی اقتصادی شامل حاکمیت قانون، دولت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار، و آزادی سیاسی شامل آزادی‌های مدنی، حقوق سیاسی، و آزادی مطبوعات متغیرهای کیفیت حکم‌رانی و آزادی شخصی و تأثیر ...

 • اقتباس از مرکز و خیزش از پیرامون: مزیت عقب‌ماندگی، انتقال تکنولوژی، و صنعتی‌شدن چین 

  بهرامی مقدم, سجاد (دانشگاه رازیRazi University, 2020-08-22)
  درپی انقلاب صنعتی در انگلستان و رشد کشورهای صنعتی، چین به کشوری عقب‌مانده در پیرامون تمدن مدرن بدل شد و اکنون در میانة انتقال از پیرامون به جمع کشورهای توسعه‌یافتة صنعتی است. این مقاله واقعیت این انتقال بزرگ از چشم‌انداز ...

 • نقش قدرت نمادین در روابط خارجی ترکیه و آسیای مرکزی 

  استوار, مجید؛ مرادی, سید مهدی؛ استوار, مجتبی (دانشگاه رازیRazi University, 2020-08-22)
  آسیای مرکزی از مناطقی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی محل رقابت و نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای به‌خصوص ترکیه قرار گرفت. طی دو دهة اخیر، ترکیه با استفاده از روابط فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی تلاش گسترده‌ای را برای نهادینه‌کردن ...

 • ژئواکونومی و نظم منطقه‌ای (نوردیک، شرق‌آسیا، و خاورمیانه) 

  رحمتی, رضا (دانشگاه رازیRazi University, 2020-08-22)
  در دو سدۀ گذشته، به‌واسطۀ تفوق حوزۀ ژئوپولتیک، مسائل ژئواکونومیک نیز متأثر از آن و به‌‌عنوان یکی از زیرشاخه‌‌های آن شناخته شده است و خصوصاً در ایران و از جانب جغرافی‌‌دانان سیاسی به‌عنوان یکی از زیرسیستم‌‌های سیاست جغرافیایی ...

 • جست‌وجوی زمینه‌های اقتصادی صلح با استفاده از نظریۀ بازی‌ها 

  سلیمیان, صلاح؛ الماسی فرد, محمد رسول (دانشگاه رازیRazi University, 2020-08-22)
  باتوجه‌به پدیدۀ جهانی‌شدن، امروزه سرمایه‌‌گذاران بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری در مفهوم جهانی آن توجه می‌‌کنند. ازطرف‌دیگر، محققان عرصۀ روابط بین‌الملل، به‌ویژه در سنت لیبرال، بر تأثیر همکاری‌‌های اقتصادی بین‌الملل ...

 • نقد شبه‌پارادایم نفرین منابع و شواهد آن برای تبیین سیاست‌گذاری توسعه 

  درودی, مسعود؛ وحدانی نیا, ولی الله (دانشگاه رازیRazi University, 2020-08-22)
  این مقاله بررسی انتقادی شبه‌پارادایم نفرین منابع است، یعنی این ایده که وفور مواد معدنی و سوختی نتایج منفی بر توسعۀ کشورهای کم‌ترتوسعه‌یافته دارد. به‌طور خاص، نظریۀ نفرین منابع به این ایده می‌پردازد که وفور مواد معدنی و ...

 • جایگاه نفت در بستر روابط دوجانبة ایران و عراق در دوران احیای تحریم‌های پسابرجام 

  ارغوانی پیرسلامی, فریبرز؛ خسروی, مصطفی (دانشگاه رازیRazi University, 2020-08-22)
  خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های ایران موضوع روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. با‌توجه‌به بازگشت تحریم‌های نفتی ایران و هم‌زمان جایگاه بااهمیت این نوع از انرژی در سیاست‌های ...

 • ایران و عربستان سعودی: بهره‌وری از نیروی هژمونیک‌ساز نفت لزوم تغییر قاعدة بازی از معمای زندانی به معمای شکار گوزن 

  بخشی, احمد؛ فرزانه پور, حسین؛ یاری القار, علی اکبر (دانشگاه رازیRazi University, 2020-08-22)
  غالب پژوهش‌ها با موضوعیت ایران و عربستان، به‌ویژه آثار اخیر، در فضایی کاملاً آنارشیک و مبتنی‌بر رئالیسم تهاجمی تکوین یافته‌اند. تعداد اندکی نیز ضمن اعتراف به واگرایی جهان اسلام با الگوبرداری از اتحادیۀ اروپا خواهان بسط ...

 • جامعه‌پذیری بین‌المللی، بایستة کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه‌پژوهی: ایران 

  یوسف زهی, ناصر؛ سینایی, وحید؛ فاطمی نژاد, سید احمد؛ منشادی, مرتضی (دانشگاه رازیRazi University, 2020-08-22)
  کشورداری اقتصادی به‌‌مثابة بهره‌‌گیری از ابزارهای اقتصادی بین‌‌المللی در تحقق اهداف راه‌بردیِ دولت‌‌ها مفهومی جدید در مطالعات اقتصادیِ سیاست خارجی است. تاکنون ره‌یافت‌‌های ماتریالیستی این حوزه را بررسی کرده‌‌اند. این ...

 • نقد اقتصاد سیاسی خودکارسازی فرایندهای شغلی در ایران پس از انقلاب؛ مطالعۀ موردی بانک‌داری الکترونیک 

  مهدی زاده طالشی, سید محمد؛ مرادی, سجاد (دانشگاه رازیRazi University, 2020-08-22)
  این تحقیق با هدف مطالعۀ تأثیر ICT در خودکارسازی فرایندهای شغلی در بخش بانک‌داری الکترونیکی از منظر نقد اقتصاد سیاسی انجام شده است. بدین‌ترتیب، نگارندگان پژوهش با استفاده از روش تحلیل ثانویه و استفاده از قانون انباشت عام ...

 • نقش «پیشرفت اقتصادی» در «جهانی‌سازی فرهنگ اسلامی» از منظر قرآن کریم 

  حسینی, بی بی حکیمه؛ وحدانی, مرضیه؛ کریمی, علی اکبر (دانشگاه رازیRazi University, 2020-08-22)
  جهانی‌سازی یا جهانی‌شدن فرایندی است که اکنون درجهت تحمیل ارزش‌های غرب به دیگر ملت‌ها تعریف و دنبال می‌شود؛ حال‌آن‌که جهانی‌سازی فرهنگ اسلامی از مهم‌ترین اهداف اسلام است که در رسیدن به نظم نوین جهان نیز نقشی اساسی دارد. یکی ...

 • سخن سردبیر 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه رازیRazi University, 2020-08-22)
  انقلاب رفتارگرایی تأثیرات عمیقی در فرایند آموزش و پژوهش در حوزة علوم اجتماعی، به‌طور عام، و علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، به‌طور خاص، برجای گذاشت. کاربرد روش‌‌های علوم طبیعی در عرصة علوم اجتماعی، مبرا‌دانستن کار تحقیق از ...