مرور Volume 9, Issue 1 بر اساس پدیدآور "Kamalian, Alireza"