دوره 12, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • اثر آموزش تیراندازی با تفنگ بادی بر پرخاشگری دختران نوجوان 

  مصطفوی, کیمیا؛ بهاری, سید محی الدین؛ صنعت کاران, افسانه (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-08-22)
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش ورزش تیراندازی با تفنگ بادی بر پرخاشگری دختران نوجوان بود. برای انجام پژوهش از طرح نیمه‌تجربی با گروه کنترل و پیش‌آزمون – پس‌آزمون استفاده شد. بدین‌منظور تعداد 30 دانش‌آموز دختر پرخاشگر ...

 • تأثیر تمرینات کانگوجامپ بر عملکرد تعادلی کودکان با اختلال طیف اوتیسم با سطح عملکردی بالا 

  نکویی, پریا؛ ذولاکتاف, وحید؛ صادقی دمنه, ابراهیم (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-08-22)
  کودکان با اختلال طیف اوتیسم به‌دلیل نداشتن فعالیت و درخودمانده بودن مستعد ضعف در تعادل، ثبات وضعیتی و ناهنجاری‌های وضعیتی‌‌اند. هدف از مطالعة حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرینات کانگوجامپ بر عملکرد تعادلی کودکان با اختلال طیف ...

 • اثربخشی تمرینات نوروفیدبک در ارتقای مهارت‌های مجرد ورزشکاران: یک مطالعۀ مروری 

  منصوری, جمیل؛ رستمی, رضا؛ شاهواروقی, احمد؛ رنجبر, صادق (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-08-22)
  روش‌های بسیاری با هدف ارتقای عملکرد ورزشی پدید آمده است که امروزه مورد استفادۀ ورزشکاران رشته‌های مختلف قرار می‌گیرد. در میان این تکنیک‌ها نوروفیدبک، به‌عنوان رویکرد مغزی غیرتهاجمی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. مقالة ...

 • تأثیر توانمندسازی شناختی بر حافظۀ کاری و یادگیری مشاهده‌ای مهارت حرکتی در کودکان 

  کاویانی, مریم؛ عبدلی, بهروز؛ ابراهیمی, رضا (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-08-22)
  هدف کلی تحقیق بررسی تأثیر توانمندسازی شناختی بر حافظۀ کاری و یادگیری مشاهده‌ای مهارت پرتاب دارت کودکان بود. 40 دانش‌آموز 11-10 ساله به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. در مرحلۀ اول توانمندسازی شناختی و در مرحلۀ دوم یادگیری ...

 • تبیین مفهوم سنجش یادداری در مهارت‌های حرکتی براساس مقالات علمی- پژوهشی فارسی: تحلیل محتوای کیفی 

  میری اردکول, عالیه؛ شهابی کاسب, محمد رضا؛ زیدآبادی, رسول (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-08-22)
  یکی از شاخص‌های مهم برای استنباط یادگیری مهارت‌های حرکتی، یادداری است. اختلاف‌نظرهایی در خصوص مفهوم سنجش یادداری در بین متخصصان و پژوهشگران حوزۀ یادگیری حرکتی وجود دارد. ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی مفهوم ...

 • مقایسۀ اثر تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی و حرکتی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال 

  مهدی پور, رویا؛ نمازی زاده, مهدی؛ بادامی, رخساره؛ میرحسینی, حمید (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-08-22)
  مطالعۀ حاضر با هدف مقایسۀ اثر تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی و حرکتی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال انجام گرفت. در این مطالعۀ نیمه‌تجربی با طرح تحقیق اندازه‌گیری تکراری، 45 دانشجوی دختر مبتدی در پرتاب آزاد ...

 • تأثیر نوروفیدبک و ذهن‌آگاهی بر عملکرد پیوستۀ دیداری فوتبالیست‌های جوان 

  غرایاق زندی, حسن؛ زادخوش, سید محمد (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-08-22)
  تمرکز یا توانایی تمرکز بر روی تکلیف در دست درحالی‌که حواس‌پرتی‌ها نادیده گرفته شوند، عامل حیاتی برای عملکرد موفق در ورزش است. هدف اصلی این تحقیق، مطالعۀ اثر تمرینات نوروفیدبک و ذهن‌آگاهی بر عملکرد پیوستۀ دیداری ورزشکاران ...

 • تصویرسازی پتلپ دقت و سرعت پاس بسکتبال را بهبود می‌بخشد 

  نظری فر, نگین؛ Tahmasebi, shahzad؛ شهبازی, مهدی (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2020-08-22)
  قید شناختی از جمله قیود فردی است که می‌توان آن را با تصویرسازی ایجاد کرد و در بسیاری از تکالیف به‌عنوان عاملی اثرگذار بر عملکرد بررسی می‌شود. ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر قید شناختی بر مهارت پاس دقت و سرعت بود. ...