آمار جستجو برای نشریات فرانسوی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true118114.13%0.00
2subject_keyword:special90510.83%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:false8299.92%0.00
4subject_keyword:recherche7809.33%0.00
5subject_keyword:Littérature6537.81%0.00
6subject_keyword:FLE5736.85%0.00
7subject_keyword:Iran5736.85%0.00
8author_keyword:Alavi, Farideh4935.90%0.00
9author_keyword:Djavari, Mohammad Hossein4755.68%0.00
10author_keyword:Letafati, Roya4425.29%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
8360100.00%0.00