آمار جستجو برای نشریات فرانسوی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:false1613.22%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true1310.74%0.00
3subject_keyword:Littérature108.26%0.00
4author_keyword:Djalili Marand, Nahid64.96%0.00
5subject_keyword:Iran64.96%0.00
6subject_keyword:FLE54.13%0.00
7subject_keyword:recherche54.13%0.00
8author_keyword:Ayati, Akram43.31%0.00
9subject_keyword:Stratégie de traduction43.31%0.00
10subject_keyword:critique43.31%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
121100.00%0.02