آمار جستجو برای نشریات فرانسوی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true246014.23%0.00
2subject_keyword:special184710.68%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:false172910.00%0.00
4subject_keyword:recherche15879.18%0.00
5subject_keyword:Littérature13427.76%0.00
6subject_keyword:FLE12757.38%0.00
7dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]10636.15%0.00
8author_keyword:Alavi, Farideh9445.46%0.00
9author_keyword:SHAIRI, Hamid Reza9365.41%0.00
10subject_keyword:image9215.33%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
17286100.00%0.00