آمار جستجو برای نشریات فرانسوی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:recherche11521.86%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true11121.10%0.00
3subject_keyword:Littérature10720.34%0.00
4author_keyword:Djavari, Mohamad Hossein478.94%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:false377.03%0.00
6subject_keyword:Iran356.65%0.00
7author_keyword:Taghavi Fardoud, Zahra305.70%0.00
8subject_keyword:Saint-Exupéry275.13%0.00
9author_keyword:Alavi, Farideh264.94%0.00
10dateIssued_keyword:1393264.94%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
526100.00%0.01