آمار جستجو برای نشریات عربی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true108.85%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:false32.65%0.00
3subject_keyword:البلاغة32.65%0.00
4subject_keyword:الشعر32.65%0.00
5تایفی.جرکانی.محمد.شریف32.65%0.00
6نظریه شهر و جهانی شدن آن32.65%0.67
721.77%84.00
8author_keyword:الأسدی,+محسن21.77%0.00
9author_keyword:التحریر,+هیئة21.77%0.00
10author_keyword:بلاوی,+رسول21.77%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
113100.00%0.19