آمار جستجو برای نشریات عربی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:النقد الأدبيّ33914.42%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true28812.25%0.00
3subject_keyword:الأدب القدیم25010.63%0.00
4subject_keyword:الشعر2139.06%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:false1516.42%0.00
6subject_keyword:الأدب الحدیث1375.83%0.00
7subject_keyword:ادبی1345.70%0.00
8subject_keyword:البلاغة1315.57%0.00
9author_keyword:متقی زاده, عیسی1215.15%0.00
10subject_keyword:الأدب المقارن1174.98%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
2351100.00%0.02