آمار جستجو برای نشریات عربی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true10811.32%0.00
2subject_keyword:ادبی9610.06%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:false949.85%0.00
4subject_keyword:الشعر939.75%0.00
5author_keyword:روشنفکر, کبری697.23%0.00
6subject_keyword:النقد الأدبيّ697.23%0.00
7subject_keyword:الأدب الحدیث666.92%0.00
8author_keyword:متقی زاده, عیسی565.87%0.00
9subject_keyword:الأدب القدیم535.56%0.00
10subject_keyword:البلاغة525.45%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
954100.00%0.03