آمار جستجو برای نشریات عربی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true256411.99%0.00
2subject_keyword:النقد الأدبيّ18868.82%0.00
3subject_keyword:الأدب القدیم18188.50%0.00
4subject_keyword:الأدب المقارن18028.43%0.00
5author_keyword:روشنفکر, کبری16267.60%0.00
6dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]16157.55%0.00
7subject_keyword:البلاغة15747.36%0.00
8subject_keyword:الأدب الحدیث15367.18%0.00
9subject_keyword:الشعر14706.87%0.00
10author_keyword:پروینی, خلیل14266.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
21388100.00%0.00