آمار جستجو برای نشریات عربی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true11010.61%0.00
2subject_keyword:ادبی989.45%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:false969.26%0.00
4subject_keyword:الشعر959.16%0.00
5author_keyword:روشنفکر, کبری716.85%0.00
6subject_keyword:النقد الأدبيّ706.75%0.00
7subject_keyword:الأدب الحدیث686.56%0.00
8author_keyword:متقی زاده, عیسی585.59%0.00
9subject_keyword:الأدب القدیم555.30%0.00
10subject_keyword:البلاغة535.11%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1037100.00%0.02