7(گزارشهای جغرافیایی), شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • دوران چهارم جدید ومزولیتیک آخر 

  کریده, دکتر رین هلد هو؛ کردوانی, دکتر پرویز (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1971-03-21)
  دوران چهارم جدید ومزولیتیک آخر در استان کرمان ایران شناسایی فلات ایران در دوران چهارم زمین شناسی ‘ هنوز درمراحل ابتدایی است تنها آگاهی نسبتا صحیحی که از وضع فلات ایران در این دوران حاصل است. مربوط به یخچالهای امروزی و ...

 • گزارشی از شناسایی دشت لوت (ایران) 

  محمودی, فرج الله؛ کک, روژه (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1971-03-21)

 • مقدمه ای بر زمین شناسی لوت 

  محمودی, فرج الله؛ اسدیان, خدیجه؛ معتمد, احمد (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1971-03-21)
  هیئت تحقیقاتی لوت شاید اولین دسته ایرانیست که با تجهیزات نسبتا کامل و با برنامه ای درست رهسپار منطقه ای شد که برای غالب مردم و در شرایط عادی غیر قابل عبور و پر از مخاطرات فراوانی است. . دکتر مستوفی با پیش بینی و رهبری درست ...

 • بررسی اجمالی علوم طبیعی (لوت) 

  T.Monod, تئودورمونو؛ محمودی, فرج الله (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1971-03-21)
  طرح گابریل Gabriel(1938‘ 1938 الف) نشان می دهد که ریگ لوت (1) ‘ توده ماسه ای بزرگ شرقی «توده ماسه ای درهم ومغشوش و غیر قابل عبوری » بوده است. با وجود این همین محقق در سال 1952 (یادداشت 68 صفحه 309) نظریاتی درمورد اقدام به ...

 • شناسایی در لوت (ایران) 

  محمودی, فرج الله (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1971-03-21)
  لوت‘ ناحیه ای خالی‘ نامی است که به دسته ای از چاله های بسته در جنوب شرقی ایران داده شده است. بزرگترین ‘ پست ترین ‘ گود ترین و گرم ترین آنها چاله جنوبی در مشرق کرمان است که بدون آب و علف و تا سالهای اخیر خوب شناخته نشده ...

 • زمین شناسی (لوت) آکادمی علوم پاریس 16 مارس 1970 

  G.Conrad, ژرژکنراد؛ Conrad, ژاکلین کنراد J .؛ محمودی, فرج الله (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1971-03-21)