مرور 4(گزارشهای جغرافیایی), شماره 0 بر اساس عنوان

 • بررسی های بهداشتی در شهداد و فهرج 

  امینی, دکتر حیدر (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1970-10-23)
  برای من جای بسی خوشوقتی است که توانستیم برای بار دوم همراه هیاتی که از محققین و شیفتگان علم تشکیل شده وبدون ترس از خطرات و پیش آمدهای احتمالی با فعالیت خستگی ناپذیرهدفهای علمی خود را دنبال می کنند. همگام شود. سرپرست هیات ...

 • دارستان : آخرین آبادی حاشیه لوت 

  فشارکی, پریدخت (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1970-10-23)

 • ده سیف : روستایی درکناره بیابان لوت(جغرافیای ده سیف) 

  مهاجرانی, مصطفی (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1970-10-23)
  ده سیف که امروزه با مزرعه شفیع آباد مجموعا در حدود 180 نفر جمعیت دارد‘ دارای سابقه تاریخی قابل توجهی است. ظاهرا در سابق این ده بزرگترین ده کناره غربی لوت و دارای مزارع متعدد و وابسته بخود بوده است . بعدها قنات ده سیف خشک ...