نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاحمدزاده ثانی, تکتمfa_IR
dc.contributor.authorواحدیان شاهرودی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorطهرانی, هادیfa_IR
dc.contributor.authorاسماعیلی, حبیب الهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T18:24:00Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T18:24:00Z
dc.date.available1399-07-08T18:24:00Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T18:24:00Z
dc.date.issued2019-02-20en_US
dc.date.issued1397-12-01fa_IR
dc.date.submitted2018-12-09en_US
dc.date.submitted1397-09-18fa_IR
dc.identifier.citationاحمدزاده ثانی, تکتم, واحدیان شاهرودی, محمد, طهرانی, هادی, اسماعیلی, حبیب اله. (1397). بررسی رابطه سواد سلامت با تغذیه زنان میانسال. فصلنامه سواد سلامت, 3(4), 9-15. doi: 10.22038/jhl.2019.36772.1019fa_IR
dc.identifier.issn2476-4728
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22038/jhl.2019.36772.1019
dc.identifier.urihttp://literacy.mums.ac.ir/article_12441.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/43131
dc.description.abstract<strong>مقدمه و هدف:</strong> سواد سلامت عبارت از میزان ظرفیت فرد برای کسب، تفسیر، درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامتی که برای تصمیم گیری مناسب لازم می باشد. همچنین رفتارهای تغذیه ای از جمله مباحث مرتبط با سلامت است که چند علیتی است و تاثیر مهمی بر سلامت دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سواد سلامت با تغذیه زنان میانسال انجام شده است.<br /> <strong>مواد و روش: </strong>پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و بر روی تعداد600 نفر از زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت  شهرستان درگز در سال 1395انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس و ابزار مورد مطالعه شامل یک پرسشنامه محقق ساخته، چند وجهی بود. در نهایت بعد از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS-23 و به کمک آزمون های توصیفی و تحلیلی و آزمون رگرسیون خطی، داده ها تجزیه و تحلیل و گزارش گردید.<br /> <strong>یافته ها:</strong> میانگین و انحراف معیار نمره سواد سلامت برابر(16/07±67/46)بود. در این مطالعه به ترتیب 16/7%، 27/8% و 55/5% افراد دارای سواد سلامت ناکافی، سواد سلامت مرزی و کافی بودند. بر اساس یافته های آزمون آنالیز واریانس یکطرفه بین سواد سلامت و سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود داشت. نتایج نشان داد بین سواد سلامت و رفتار تعذیه افراد رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.<br /> <strong>نتیجه گیری:</strong> با توجه به یافته های مطالعه، افزایش سطح سواد سلامت می تواند رفتارهای تغذیه ایی افراد را ارتقاء دهد. لذا در فعالیت های آموزشی باید توجه ویژه ای به سطح سواد سلامت افراد داشت.fa_IR
dc.format.extent133
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانfa_IR
dc.publisherMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotionen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه سواد سلامتfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Health Literacyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22038/jhl.2019.36772.1019
dc.subjectسواد سلامتfa_IR
dc.subjectتغذیهfa_IR
dc.subjectزنان میانسالfa_IR
dc.subjectشهرستان درگزfa_IR
dc.titleبررسی رابطه سواد سلامت با تغذیه زنان میانسالfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت . دانشکده بهداشت . دانشگاه علوم پزشکی مشهد . ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد - ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentمرکز تحقیقات مدیریت وعوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentمرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهدfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue4
dc.citation.spage9
dc.citation.epage15
nlai.contributor.orcid00000000000000000000


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد