نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorسعیدی, فریدهfa_IR
dc.contributor.authorپناهی, رحمنfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T18:23:58Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T18:23:58Z
dc.date.available1399-07-08T18:23:58Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T18:23:58Z
dc.date.issued2017-05-22en_US
dc.date.issued1396-03-01fa_IR
dc.date.submitted2016-08-15en_US
dc.date.submitted1395-05-25fa_IR
dc.identifier.citationسعیدی, فریده, پناهی, رحمن. (1396). بررسی ارتباط بین سواد سلامت و شاخص توده بدنی در نوجوانان. فصلنامه سواد سلامت, 2(1), 22-30. doi: 10.22038/jhl.2017.10948fa_IR
dc.identifier.issn2476-4728
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22038/jhl.2017.10948
dc.identifier.urihttp://literacy.mums.ac.ir/article_10948.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/43119
dc.description.abstract<strong>زمینه و هدف: </strong>سواد سلامت، ظرفیت درک و عمل به پیام هایی است که محور قضاوت ها و تصمیمات نقادانه نه تنها در داخل محیط های مراقبت های بهداشتی بلکه در باره سلامت نیز می باشد. رابطه بین سواد سلامت نوجوانان با شاخص توده بدنی، کمتر مورد مطالعه قرارگرفته است. مطالعه حاضر ارتباط بین سواد سلامت و شاخص توده بدنی در نوجوانان را مورد بررسی قرار می دهد.<br /> <strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی - تحلیلی در میان 400 نفر دانش آموز دختر و پسر مشغول به تحصیل در دبیرستان، که به شکل تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه ای که شامل ویژگی های فردی، سواد سلامت (HELMA) و سوالات مربوط به شاخص توده بدنی بود، گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار spss نسخه 20 و آزمون های متناسب صورت گرفت.<br /> <strong>یافته‌ها:</strong> 37/5 درصد (150 نفر) سواد سلامت ناکافی، 37 درصد (148 نفر) سواد سلامت نه چندان ناکافی، 22/5 درصد (90 نفر) سواد سلامت مطلوب و 3 درصد (12 نفر) سواد سلامت عالی داشتند. میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی دانش آموزان 4/89± 23/63 بود. بین سواد سلامت و شاخص توده بدنی همبستگی قوی و معنی داری وجود نداشت.   <br /> <strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه به عدم وجود ارتباط معنا دار بین سواد سلامت و شاخص توده بدنی به نظر می رسد گذشته از سواد سلامت، متغیرهای مختلف دیگری بر روی شاخص توده بدنی تاثیر گذار هستند.<br /> <strong>نوع مطالعه:</strong> مطالعه پژوهشی.fa_IR
dc.format.extent279
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانfa_IR
dc.publisherMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotionen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه سواد سلامتfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Health Literacyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22038/jhl.2017.10948
dc.subjectسواد سلامتfa_IR
dc.subjectنوجوانانfa_IR
dc.subjectشاخص توده بدنیfa_IR
dc.subjectHELMAfa_IR
dc.titleبررسی ارتباط بین سواد سلامت و شاخص توده بدنی در نوجوانانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرسfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue1
dc.citation.spage22
dc.citation.epage30


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد