دوره 6, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تغییرات سود و آنتروپی اقلام وضعیت مالی 

  وزیری, شهرام (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-02-20)
  در جهت گسترش پیش بینی وضعیت مالی شرکتها تحقیقات زیادی انجام گرفته است. آقای Henry Theil در سال 1969 میلادی روش جدیدی را بر اساس مفاهیم تئوری اطلاعات برای تحلیل صورتهای مالی بنا نهاد. وی با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی ...

 • تأثیر تدابیر افشاء مالی بر قیمت سهام 

  نیا, ناصر ایزدی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-02-20)
  این مقاله تحلیلی درصدد است بیان نماید علی رغم آنکه اکثر تحقیقات فعلی حسابداری در چارچوب فرضیات بازار کارآی مؤثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعکاسی از اطلاعات موجود هستند،‌ لیکن مدیران در مقایسه با سرمایه ...

 • پژوهشهای کاربردی در حسابداری 

  صادقی, محمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-02-20)
  از شماره 8 تابستان 1373 بخش جدیدی در فصلنامه علمی و پژوهشی « بررسی های حسابداری و حسابرسی » به درج چکیده پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ...

 • بدون عنوان 

  CPA, Ali Nikkhah-Azad, Ph.D., (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-02-20)

 • جامعیت گزارشهای سالانه و وی‍‍ژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 

  ملکیان, دکتر اسفندیار؛ ثقفی, دکتر علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-02-20)
  این تحقیق جامعیت گزارشهای سالانه و رابطه آن با ویژگی های مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق پس از مشخص کردن جامعیت (افشای کامل) گزارشهای سالانه، عوامل مرتبط ...

 • عوامل عدم توسعه و روشهای ارتقاء حسابرسی داخلی در ایران 

  آزاد, دکتر علی نیکخواه؛ قناد, حمیدرضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-02-20)
  حسابرسی داخلی فعالیتی است که در یک واحد تجاری (و یا دولتی) به منظور بررسی و ارزیابی کنترلهای داخلی انجام می شود. حسابرسی داخلی با ارزیابی کنترلهای داخلی و کمک به مدیران سازمانی به طور خاص و افراد برون سازمانی به طور عام ...

 • نقش حسابرس مستقل در جامعه: رویکردی جدید برای کاهش فاصله انتظارات (تصورات) 

  اصل, موسی بزرگ (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-02-20)
  بقا و غنای خدمات حسابرسی مستلزم عکس العمل مناسب و به موقع حرفه در برابر انتظارات جامعه است. حرفه حسابرسی با پذیرش مسوولیت بیشتر و گسترش نقش خود و یا تقویت آموزش عمومی در باره نقش و محدودیتهای حسابرسی می تواند به نیازهای ...

 • ارتباط آنتروپی اقلام صورتهای مالی اساسی با اصلاحات حسابرسان 

  فیالی, حمیدرضا؛ نوروش, دکتر ایرج (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-02-20)
  مقاله حاضر به بررسی کاربرد آنتروپی اقلام ترازنامه به عنوان یکی از ابزار بررسی های تحلیلی می پردازد. بررسی های تحلیلی بر کارآرایی و مؤثر بودن عملیات حسابرسی تأثیر عمده دارند. آنتروپی اقلام صورتهای مالی یکی از تکنیکهای جدیدی ...

 • کاربرد نظریه مجموعه های فازی در حسابداری 

  فرد, احمد ظریف (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-02-20)
  بسیاری از حوزه های حسابداری و حسابرسی بدلیل وجود شرایط تعریف نشده و نادقیق با ابهام زیادی روبروست. بسیاری از این ابهامات زائیده احساسات آدمی و متغیرهای زبانی است که تا قبل از بوجود آمدن نظریه مجموعه های فازی هیچکس نمی دانست ...