دوره 10, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران 

  طینت, دکتر محسن خوش (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-12-22)
  حاصل سیستم اطلاعاتی حسابداری. صورت های مالی اساساسی می باشد و به همین دلیل بخش عمده ای از تئوری ها. تحقیقات و استانداردهای وضع شده در رشته حسابداری به صورت های مالی اساسی اختصاص دارد. هدف نهایی حسابداری تامین نیازهای ...

 • بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد تجربی 

  مدرس, دکتر احمد؛ دیلمی, زهرا دیانتی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-12-22)
  هدف این پژوهش یافتن مدلی است که بتوان به کمک آن جریان های نقدی آتی واحدهای اقتصادی را در محیط ایران پیش بینی کرد. با توجه به ادبیات نظری و پژوهش های انجام شده. چهار مدل برای پیش بینی جریان های نقدی با متغیرهای مستقل 1) ...

 • سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی 

  سجادی, دکتر سید حسین؛ جامعی, رضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-12-22)
  این تحقیق به بررسی سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی سازمان های دولتی می پردازد. همچنین ویژگی هایی از قبیل دانش و تجربه حسابرسان دیوان محاسبات. امنیت شغلی حسابرسان، رعایت استراتژی های خاص سازمان ...

 • ارزیابی مدل ها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها 

  رستمی, دکتر علی اصغر انواری؛ رستمی, محمدرضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-12-22)
  با توجه به نقش برجسته و فزاینده دانش در اقتصاد، تجارت و فرآیندهای مدیریتی، تبیین ماهیت و سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها بیش از پیش اهمیت یافته است. در این مقاله ضمن تعریف سرمایه های فکری و تبیین اجزای تشکیل دهنده ...

 • بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران: مورد گروه بهمن 

  دستگیر, دکتر محسن؛ جمشیدیان, دکتر مهدی؛ جدیدی, عباس (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-12-22)
  راز دستیابی به اهداف سازمان در شرایط پیچیده و دشوار محیطی. تصمیم گیری های صحیح و عقلایی مدیریت است. در این راستا سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای ...

 • امکان سنجی طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی به روش abc : مورد بانک رفاه 

  یزدی, دکتر محمد عرب مازار؛ ناصری, مهدی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-12-22)
  تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و تاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، موجب عدم کفایت سیستم های سنتی حسابداری در ارائه اطلاعات لازم برای برنامه ریزی تصمیم گیری و کنترل های ...