دوره 10, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی 

  باباجانی, دکتر جعفر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار ...

 • بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در ایران 

  یزدی, دکتر محمد عرب مازار؛ رادمهر, کاترین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  از آنجا که جهت تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. در راستای رسیدن ...

 • تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی : دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی 

  مجتهدزاده, دکتر ویدا؛ مؤمنی, مرضیه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  محصول نهایی گزارشگری مالی. صورت های مالی است. هر صورت مالی منعکس کننده اطلاعاتی است که در مجموع می تواند تصویر روشنی از واحد تجاری مورد نظر ارائه نماید. صورت سود و زیان جامع یکی از صورت های مالی است که میزان افزایش یا کاهش ...

 • بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس - جنکینز 

  نوروش, دکتر ایرج؛ زاده, مهدی غلام (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  طی چند دهه گذشته در تعداد زیادی از پژوهش های انجام شده از تکنیک های سری های زمانی برای توصیف - تبیین - پیش بینی و کنترل داده های مالی استفاده شده است. از این میان به ویژه در بازاریابی، برنامه ریزی تولید،مدیریت راهبردی ، ...

 • بررسی و تبیین نیازها و اولویت های اطلاعاتی مدیران در تصمیمات پروژه های بلند مدت 

  نیکبخت, دکتر محمدرضا؛ پورحیدری, دکتر امید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  در طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی کشور که رشد اقتصادی مورد تاکید مسئولین قرار گرفت. طرح های و پروژه های زیادی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اما بسیاری از این طرح های و وپروژه ها به دلیل عدم انجام ...