نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرحیمی, فاطمهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T12:51:50Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T12:51:51Z
dc.date.available1399-07-09T12:51:50Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T12:51:51Z
dc.date.issued2011-12-22en_US
dc.date.issued1390-10-01fa_IR
dc.identifier.citationرحیمی, فاطمه. (1390). جایگاه متن، مؤلف و خواننده از دیدگاه اُمبرتو اِکو. ادب پژوهی, 5(18), 125-143.fa_IR
dc.identifier.issn1735-8027
dc.identifier.urihttps://adab.guilan.ac.ir/article_416.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/429846
dc.description.abstractیکی از مهم‌ترین موضوعات در هرمنوتیک مدرن، گشودگی اثر و قابلیت تفسیرپذیری آن است. امبرتو اکو در تحلیل زیبایی‌شناختی آثار ادبی، بر وجود رمزگان و تفسیرپذیری آنها تأکید می‌کند. وی ضمن نقدِ «نیّت مؤلف» در نظریۀ بیانگری هنر، قائل به دیالکتیک میان «نیّت متن» و «نیّت خواننده» است. از نظر او هرچند متن، ذاتاً خوانش‌های چندگانه و نتایج متفاوتی را اقتضا می‌کند، اما در عین‌حال هر نوع خوانشی را هم میسر نمی‌سازد، زیرا خوانش صحیح متن فقط در صورتی تحقق می‌یابد که «خوانندۀ نمونه» آن را در چارچوب‌‌های تحمیلی خود متن مطالعه کند. از این‌رو، «استراتژی متن» حدود تفسیر را تعیین می‌کند و خواننده نمی‌تواند براساس انتظارات خود از آن تفسیر بی‌حد و حصر کند. او با کشف مناسبات درون‌متنی و توجه به عناصر فرامتنی دست به خوانش متن می‌زند و با قرائت خود، کاری را که «مؤلف نمونه» آغاز نموده، تکمیل می‌نماید. از این ‌منظر، متن دیگر یک پدیدۀ فیزیکی نیست، بلکه عبارت از چیزی است که در فرایند خوانش و چرخۀ تفسیری تحقق می-یابد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofادب پژوهیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Adab Pazhuhien_US
dc.subjectامبرتو اِکوfa_IR
dc.subjectخوانندۀ نمونهfa_IR
dc.subjectنیّت مؤلفfa_IR
dc.subjectنیّت متنfa_IR
dc.titleجایگاه متن، مؤلف و خواننده از دیدگاه اُمبرتو اِکوfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume5
dc.citation.issue18
dc.citation.spage125
dc.citation.epage143


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد