مرور دوره 5, شماره 18 بر اساس تاریخ انتشار

 • وجوه گفتمانی نگاهِ شاعرانِ نوگرا به شعر کلاسیک 

  چراغی, رضا (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-12-22)
  شعر فارسی عموماً به دو حوزة تقابلی کلاسیک/ نو تقسیم می‌شود. این تقابل که با تأکید بر گسست تاریخی، بسیاری از امکانات شعر کلاسیک فارسی را به حاشیه می‌راند، به‌مثابه یک گفتمان قابل بررسی است؛ گفتمانی که زمینه‌های معرفتی و ...

 • جایگاه متن، مؤلف و خواننده از دیدگاه اُمبرتو اِکو 

  رحیمی, فاطمه (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-12-22)
  یکی از مهم‌ترین موضوعات در هرمنوتیک مدرن، گشودگی اثر و قابلیت تفسیرپذیری آن است. امبرتو اکو در تحلیل زیبایی‌شناختی آثار ادبی، بر وجود رمزگان و تفسیرپذیری آنها تأکید می‌کند. وی ضمن نقدِ «نیّت مؤلف» در نظریۀ بیانگری هنر، ...

 • شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان 

  نصر اصفهانی, محمدرضا؛ فرخ نژاد, فریبا (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-12-22)
  نوشتار حاضر تأملی است تحلیلی و انتقادی بر بخش نخست از شروح دفتر سوم شاهنامه (داستان سیاوش) در شرح‌های خالقی مطلق، کزازی و جوینی. این نوشتار مقایسة شرح ابیاتی است از این پژوهشگران و معرفی شیوه‌های شروح آنها و احیاناً سهو و ...

 • تحلیل روایت‌شناختی بر دوازده روایت از «سلیمان و مرد گریزان از عزرائیل» 

  پارسانسب, محمد؛ نیکان فر, نرجس (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-12-22)
  قصّه‌پردازی از سنت‌های رایج و ریشه‌دار در ادبیات همۀ ملل و به‌ویژه در ادبیات فارسی است. در این فن، قصه‌پرداز با دخل و تصرف‌ در قصه‌های کهن، روایتی نو پدید می‌آورد که عصارۀ نگرش او و پیشینیان را با خود دارد. بر این اساس، ...

 • ساختار روایی کلیله و دمنه براساس گفتمان‌کاویِ تعاملِ رای و برهمن 

  یعقوبی جنبه سرایی, پارسا؛ احمدپناه, فاتح (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-12-22)
  کلیله و دمنه ازجمله آثار ادبی- سیاسی است که محققان عمدتاً برای اثبات جنبۀ سیاسی داستان‌ها و تعیین نوع اندیشۀ سیاسی یا نوع روابط قدرت در آنها، به محتوای داستان‌ها پرداخته و از تأمل در ساختار حکایات بازمانده‌اند؛ درحالی‌که ...

 • مؤلفه‌های رمان نو در داستان «خواب خون» از بهرام صادقی 

  حسن زاده میرعلی, عبدالله؛ رضویان, سید رزاق (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-12-22)
  پیدایش «رمان نو» در فرانسه، بسیاری از اصول داستان‌نویسی سنتی را تحت‌الشعاع قرار داد و نوعی شالوده‌شکنی در عرصۀ نوشتار و سنت‌های ادبی به وجود آورد. در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی، در ایران نیز گروهی از نویسندگان به‌جای بازنمایی ...

 • آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب‌نامه 

  ریاحی زمین, زهرا؛ جباره ناصرو, عظیم (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-12-22)
  بانوگشسب تنها زن پهلوان ایرانی است که دربارۀ او و کردارهای پهلوانی‌اش، منظومه‌ای مستقل شکل گرفته‌است. در میان منظومه‌های پهلوانی که پس از شاهنامۀ فردوسی به نظم درآمده‌اند، دو منظومۀ برزونامه و بانوگشسب‌نامه در منطقۀ کوهمرّه ...