مرور دوره 9, شماره 34 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 13 از 13

 • طراحی الگوی تعاونی بیمة خرد کشاورزی برای مناطق روستایی ایران (مطالعة موردیِ بیمة خرد دام) 

  امیدی نجف آبادی, مریم؛ پاینده نجف آبادی, امیر تیمور (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2020-08-22)
  با توجه به اهمیت بیمه­های خرد، مسئلة اصلی این تحقیق طراحی یک الگو برای توسعة بیمة خرد در مناطق روستایی در قالب تعاونی بوده است. تحقیق حاضر در ۲ مرحله انجام شده است. در مرحلة اول، با استفاده از مطالعة کیفی و انجام مصاحبه‏های ...

 • تبیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نظام اقتصاد تعاونی‌های ایران در دهة آینده با روش داده‌بنیاد 

  میمنت آبادی, امیر؛ حسینی, سید شمس الدین؛ پدرام, عبدالرحیم؛ حیدری, علیقلی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2020-08-22)
  بی ‏توجهی به شناسایی عوامل مؤثر در رشد و بالندگی تعاونی‌ها آیندة مسیر توسعة بخش تعاونی در فضای رقابتی ملی و بین المللی را با تهدید روبه‌رو خواهد ساخت؛ لذا این تحقیق با هدف تبیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونی‌های ...

 • بررسی عوامل کلیدی دیرپایی شرکت‌های تعاونی کارآفرین تحت پوشش صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون 

  حسین نژاد, مهدی؛ حسینی نیا, غلامحسین؛ وظیفه دوست, حسین (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2020-08-22)
  چگونگی شکل‌گیری تعاونی‌های کشورهای توسعه‌یافته نقش اساسی آنها را در توسعة این کشورها نشان داده است. این واقعیت توجه هر چه بیشتر به بخش تعاون را در برنامه‌ریزی‌هایتوسعة تعاون برای برنامه‌ریزان نمایان می‌سازد. این  مطالعه ...

 • عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی تولیدی استان کرمانشاه 

  الفتی, جلال؛ رنگریز, حسن؛ احمدی, کیومرث؛ رضایی, بیژن (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2020-08-22)
  هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولیدی استان کرمانشاه بود. جامعۀ آماری پژوهش را متخصصان دانشگاهی مرتبط با بخش تعاون، کارشناسان ادارة کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و تعدادی از ...

 • نقش تعاونی های آب در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستائیان تحت پوشش تشکل‌ها 

  بساطی, حمید؛ پورسعید, علیرضا؛ الهیاری, محمدصادق؛ اشراقی سامانی, رویا؛ چهارسوقی امین, حامد (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2020-08-22)
  با توجه به منابع آب و تنش­ها و درگیری­هایی که در سال­های اخیر بر سر استفاده از منابع آب به وجود آمده است ضرورت توجه به نقش تشکل­های محلی آب بیش‌ازپیش نمایان می­گردد تا بتوان بر اساس آن راهکارهای مناسبی را برای کنترل بحران ...

 • مورد کاوی تطبیقی مدیریت زنجیره عرضه کارآفرینانه در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی در استان خراسان شمالی 

  شریف زاده, محمد شریف؛ یزدانی, مهدی؛ عبدالله زاده, غلامحسین؛ محبوبی, محمد رضا (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2020-08-22)
  هدف این تحقیق موردکاوی تطبیقی مدیریت زنجیرة عرضه کارآفرینانه در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی استان خراسان شمالی بود. جامعة آماری تحقیق شامل 4500 نفر از سهام‌داران و اعضای 14 شرکت فعال بود. نمونه‌گیری ...

 • تبیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نظام اقتصاد تعاونی‌های ایران در دهة آینده با روش داده‌بنیاد 

  میمنت آبادی, امیر؛ حسینی, سید شمس الدین؛ پدرام, عبدالرحیم؛ حیدری, علیقلی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2020-08-22)
  بی‏توجهی به شناسایی عوامل مؤثر در رشد و بالندگی تعاونی‌ها آیندة مسیر توسعة بخش تعاونی در فضای رقابتی ملی و بین المللی را با تهدید روبه‌رو خواهد ساخت؛ لذا این تحقیق با هدف تبیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونی‌های ایران ...

 • بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های تعاونی تولیدی استان کرمانشاه 

  الفتی, جلال؛ رنگریز, حسن؛ احمدی, کیومرث؛ رضایی, بیژن (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2020-08-22)
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های تولیدی استان کرمانشاه است. جامعۀ آماری پژوهش را متخصصین دانشگاهی که ارتباط نزدیک با بخش تعاون دارند، کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ...

 • طراحی الگوی تعاونی بیمه خرد کشاورزی برای مناطق روستایی ایران؛ مطالعه موردی: بیمه خرد دام 

  امیدی نجف آبادی, مریم؛ امیدی نجف آبادی, مریم؛ پاینده نجف آبادی, امیر تیمور؛ پاینده نجف آبادی, امیر تیمور (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2020-08-22)
  با توجه به اهمیت بیمه­های خرد، مسئلة اصلی این تحقیق طراحی یک الگو برای توسعة بیمة خرد در مناطق روستایی در قالب تعاونی بوده است. تحقیق حاضر در ۲ مرحله انجام شده است. در مرحلة اول، با استفاده از مطالعة کیفی و انجام مصاحبه‏های ...

 • نقش تعاونی های آب در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستائیان تحت پوشش تشکل‌ها 

  بساطی, حمید؛ بساطی, حمید؛ پورسعید, علیرضا؛ پورسعید, علیرضا؛ الهیاری, محمدصادق؛ الهیاری, محمدصادق؛ اشراقی سامانی, رویا؛ اشراقی سامانی, رویا؛ چهارسوقی امین, حامد؛ چهارسوقی امین, حامد (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2020-08-22)
  با توجه به منابع آب و تنش­ها و درگیری­هایی که در سال­های اخیر بر سر استفاده از منابع آب به وجود آمده است ضرورت توجه به نقش تشکل­های محلی آب بیش‌ازپیش نمایان می­گردد تا بتوان بر اساس آن راهکارهای مناسبی را برای کنترل بحران ...

 • بررسی عوامل کلیدی دیرپایی شرکت‌های تعاونی کارآفرین تحت پوشش صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون 

  حسین نژاد, مهدی؛ حسین نژاد, مهدی؛ حسینی نیا, غلامحسین؛ حسینی نیا, غلامحسین؛ وظیفه دوست, حسین؛ وظیفه دوست, حسین (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2020-08-22)
  چگونگی شکل‌گیری تعاونی‌های کشورهای توسعه‌یافته نقش اساسی آنها را در توسعة این کشورها نشان داده است. این واقعیت توجه هر چه بیشتر به بخش تعاون را در برنامه‌ریزی‌هایتوسعة تعاون برای برنامه‌ریزان نمایان می‌سازد. این  مطالعه ...

 • امکان‌سنجی تشکیل تعاونی تولید مبتنی بر کشاورزی سبز میان زنان روستایی استان ایلام 

  صی محمدی, فرشته؛ صی محمدی, فرشته؛ مهدی زاده, حسین؛ مهدی زاده, حسین؛ صی محمدی, سمیره؛ صی محمدی, سمیره (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2020-08-22)
  تعاونی­های بخش کشاورزی یکی از مهم­ترین جلوه­های مشارکت سازمان­یافتة کشاورزان روستایی در امور اقتصادی و اجتماعی به شمار می روند که در افزایش اشتغال، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی روستاییان مؤثرند؛ لذا این ...

 • امکان‌سنجی تشکیل تعاونی تولید مبتنی بر کشاورزی سبز میان زنان روستایی استان ایلام 

  صی محمدی, فرشته؛ مهدی زاده, حسین؛ صی محمدی, سمیره (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2020-08-22)
  تعاونی­های بخش کشاورزی یکی از مهم­ترین جلوه­های مشارکت سازمان­یافتة کشاورزان روستایی در امور اقتصادی و اجتماعی به شمار می روند که در افزایش اشتغال، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی روستاییان مؤثرند؛ لذا این پژوهش ...