مرور السنة 4, العدد 9 بر اساس پدیدآور "خاتمی, تألیف: محمَّد"