نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحبیبی اصل, جعفرfa_IR
dc.contributor.authorگوشه, سید محی الدینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T12:28:02Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T12:28:02Z
dc.date.available1399-07-09T12:28:02Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T12:28:02Z
dc.date.issued2017-08-23en_US
dc.date.issued1396-06-01fa_IR
dc.date.submitted2016-07-18en_US
dc.date.submitted1395-04-28fa_IR
dc.identifier.citationحبیبی اصل, جعفر, گوشه, سید محی الدین. (1396). طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاک ورز نواری فعال قابل انضمام به خطی‌کارغلات. تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی, 18(68), 119-132. doi: 10.22092/erams.2017.106989.1115fa_IR
dc.identifier.issn2476-4612
dc.identifier.issn24764620
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/erams.2017.106989.1115
dc.identifier.urihttps://amsr.areeo.ac.ir/article_113182.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/422576
dc.description.abstractدر راستای نیل به کشاورزی حفاظتی ماشین "خاک‌ورز نواری فعال قابل انضمام به خطی کار" طراحی و ساخته شد. برای اجرای همزمان عملیات تهیه زمین و کاشت، یک خطی‌کار غلات به صورت دنباله‌بند با اتصال سه نقطه به دستگاه خاک‌ورز نواری متصل گردید. ماشین خاک‌ورز نواری ساخته شده به همراه کارنده مرکب با آن (که در این تحقیق ماشین خاک‌ورز-کاشت نواری نیز نامیده می‌شود) در شرایط مزرعه ارزیابی و با روشهای دیگر مقایسه گردید. این ارزیابی به صورت نوارهای یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجراء شد. نوارهای اصلی شامل چهار روش تهیه زمین و کشت به ترتیب T1 : تهیه زمین با گاوآهن برگردان‌دار+دیسک+ماله +کشت بوسیله خطی کار غلات، T2 : تهیه زمین با دو بار دیسک عمود بر هم + ماله + کشت بوسیله خطی کار غلات، T3 : تهیه زمین با دستگاه چیزل پیلر + کشت بوسیله خطی کار غلات و T4 : تهیه زمین و کشت همزمان با دستگاه ساخته شده خاک ورز نواری-کاشت بود. نوارهای فرعی نیز شامل میزان بذر مصرفی گندم به مقدار 160=S1 ، 200=S2 و 240=S3 کیلوگرم بر هکتار در نظر گرفته شد.نتایج نشان داد که تیمار T4 کمترین مصرف سوخت و زمان مورد نیاز با مقادیر به ترتیب 6/8 لیتر بر هکتار و 62/1 ساعت بر هکتار را به خود اختصاص داده بود. این نتایج در حالی به دست آمد که با استفاده از ماشین جدید عملکرد محصول گندم به طور متوسط 11 درصد بیش از روش‌های دیگر بود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیfa_IR
dc.relation.ispartofتحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزیfa_IR
dc.relation.ispartofAgricultural Mechanization and Systems Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/erams.2017.106989.1115
dc.subjectتیغه‌های دوارfa_IR
dc.subjectخاک‌ورزی حفاظتیfa_IR
dc.subjectخاک‌ورزی نواریfa_IR
dc.subjectطراحی و ساختfa_IR
dc.subjectگندمfa_IR
dc.titleطراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاک ورز نواری فعال قابل انضمام به خطی‌کارغلاتfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی مرکز تحقیقات خوزستانfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانfa_IR
dc.citation.volume18
dc.citation.issue68
dc.citation.spage119
dc.citation.epage132


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد