نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمحیط, اردشیرfa_IR
dc.contributor.authorچزگی, هادیfa_IR
dc.contributor.authorمحیطی اصلی, مازیارfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T12:20:02Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T12:20:02Z
dc.date.available1399-07-09T12:20:02Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T12:20:02Z
dc.date.issued2016-02-20en_US
dc.date.issued1394-12-01fa_IR
dc.date.submitted2016-03-29en_US
dc.date.submitted1395-01-10fa_IR
dc.identifier.citationمحیط, اردشیر, چزگی, هادی, محیطی اصلی, مازیار. (1394). اثر افزودن دی آمونیوم سیترات و اوره به جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی. تحقیقات تولیدات دامی, 4(4), 27-36.fa_IR
dc.identifier.issn2252-0872
dc.identifier.issn2538-6107
dc.identifier.urihttps://ar.guilan.ac.ir/article_1636.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/419971
dc.description.abstractاین آزمایش جهت بررسی افزودن منابع نیترو‍ژن غیرپروتئینی بر اسید اوریک خون و عملکرد، ویژگی­های لاشه و مقاومت جوجه­های گوشتی به تنش گرمایی انجام شد. از 200 قطعه جوجه ­گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه در هر تکرار استفاده شد. جوجه­ها از سن 24 روزگی با جیره­های حاوی 35/0 (U0.35) و 70/0 (U0.7) درصد اوره، 29/1 (A1.29) و 58/2 (A2.58) درصد دی­آمونیوم سیترات و همچنین فاقد اوره و دی­آمونیوم سیترات (شاهد) تغذیه شدند. طی آزمایش، افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل به صورت هفتگی اندازه­گیری شد. تنش گرمایی از 28 روزگی با دمای C˚ 1±35 در سالن اعمال شد. در 27 و 41 روزگی به منظور تعیین غلظت اسید اوریک و مالون­ دی آلدئید سرم، نمونه خون از ورید بال دو پرنده از هر تکرار جمع آوری شد. نتایج نشان داد در 41-36 روزگی، ضریب تبدیل خوراک تیمار A2.58(96/1) کمتر از U0.7(38/2) بود (05/0>P)، هرچند با شاهد (05/2) تفاوت معنی­داری نداشت (05/0P>). در 27 و 41 روزگی، میزان اسید اوریک سرم در تیمار U0.7 (به ترتیب 38/3 و mg/dL 03/6) بیشتر از شاهد بود (05/0>P). در 41 روزگی، غلظت مالون دی­آلدئید سرم تیمارهای  U0.7(µmol/L 923/0) و   A2.58(µmol/L 06/1) کمتر از شاهد (µmol/L 28/1) بود (05/0>P). این مطالعه نشان داد که با افزودن اوره یا دی آمونیوم سیترات به جیره جوجه­ها می­توان از طریق کاهش پراکسیداسیون لیپیدی خون باعث کاهش اثرات نامطلوب تنش گرمایی شد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات تولیدات دامیfa_IR
dc.relation.ispartofAnimal Production Researchen_US
dc.subjectاسید اوریکfa_IR
dc.subjectاورهfa_IR
dc.subjectجوجه گوشتیfa_IR
dc.subjectدی آمونیوم سیتراتfa_IR
dc.subjectعملکردfa_IR
dc.titleاثر افزودن دی آمونیوم سیترات و اوره به جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلانfa_IR
dc.citation.volume4
dc.citation.issue4
dc.citation.spage27
dc.citation.epage36
nlai.contributor.orcid0000-0002-6036-7029


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد