نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorHooshmand Rad, P.en_US
dc.contributor.authorHashemi Fesharki, R.en_US
dc.date.accessioned1399-07-09T12:17:04Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T12:17:04Z
dc.date.available1399-07-09T12:17:04Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T12:17:04Z
dc.date.issued1968-02-01en_US
dc.date.issued1346-11-12fa_IR
dc.date.submitted2017-02-14en_US
dc.date.submitted1395-11-26fa_IR
dc.identifier.citationHooshmand Rad, P., Hashemi Fesharki, R.. (1968). The effect of virulence on cultivation of Theileria annulata strains in lymphoid cells which have been cultured in suspension. Archives of Razi Institute, 20(1), 85-89. doi: 10.22092/ari.1968.108644en_US
dc.identifier.issn0365-3439
dc.identifier.issn2008-9872
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ari.1968.108644
dc.identifier.urihttps://archrazi.areeo.ac.ir/article_108644.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/418957
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherRazi Vaccine & Serum Research Instituteen_US
dc.relation.ispartofArchives of Razi Instituteen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ari.1968.108644
dc.titleThe effect of virulence on cultivation of Theileria annulata strains in lymphoid cells which have been cultured in suspensionen_US
dc.typeTexten_US
dc.typeOriginal Articlesen_US
dc.contributor.departmentDepartment of Parasitology, ProtozoolO€y Laboratory, Razi Institute P.O. Box 656 Tehran, Iranen_US
dc.contributor.departmentDepartment of Parasitology, ProtozoolO€y Laboratory, Razi Institute P.O. Box 656 Tehran, Iranen_US
dc.citation.volume20
dc.citation.issue1
dc.citation.spage85
dc.citation.epage89


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد