نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorDELPY, L.P.en_US
dc.date.accessioned1399-07-09T12:16:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T12:16:46Z
dc.date.available1399-07-09T12:16:46Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T12:16:46Z
dc.date.issued1939-01-01en_US
dc.date.issued1317-10-11fa_IR
dc.date.submitted2017-02-11en_US
dc.date.submitted1395-11-23fa_IR
dc.identifier.citationDELPY, L.P.. (1939). Agents pathogènes observés en Iran dans le sang des animaux domestiques. Archives of Razi Institute, 1(1), 72-77. doi: 10.22092/ari.1939.108306en_US
dc.identifier.issn0365-3439
dc.identifier.issn2008-9872
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ari.1939.108306
dc.identifier.urihttps://archrazi.areeo.ac.ir/article_108306.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/418844
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherRazi Vaccine & Serum Research Instituteen_US
dc.relation.ispartofArchives of Razi Instituteen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ari.1939.108306
dc.titleAgents pathogènes observés en Iran dans le sang des animaux domestiquesen_US
dc.typeTexten_US
dc.typeOriginal Articlesen_US
dc.citation.volume1
dc.citation.issue1
dc.citation.spage72
dc.citation.epage77


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد