نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنجات, سناfa_IR
dc.contributor.authorفرشباف, رضاfa_IR
dc.contributor.authorعاشوری, شبنمfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T12:12:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T12:12:49Z
dc.date.available1399-07-09T12:12:49Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T12:12:49Z
dc.date.issued2020-08-22en_US
dc.date.issued1399-06-01fa_IR
dc.date.submitted2020-09-19en_US
dc.date.submitted1399-06-29fa_IR
dc.identifier.citationنجات, سنا, فرشباف, رضا, عاشوری, شبنم. (1399). تاثیر رژیم های غذایی مختلف بر چند فراسنجه زیستی و فیزیولوژیک کرم غوزه ی پنبه)(Lepidopter: Noctuidae) ۱۸۰۸(Hübner, Helicoverpa armigera. پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی, 9(2), 61-74.fa_IR
dc.identifier.issn2383-1855
dc.identifier.urihttps://arpp.tabrizu.ac.ir/article_11149.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/417548
dc.description.abstract<strong>چکیده</strong><br /> در این مطالعه، تاثیر چهار رژیم غذایی مصنوعی حاوی آرد لوبیا چشم­بلبلی، لوبیا قرمز، لوبیا سفید و ذرت بر تغییرات میزان پروتئین کل لاروهای سن چهارم، روده­ها و اجسام چربی لاروهای سنین پنجم و ششم و پیش­شفیره­ها و نیز پروتئین کل شفیره­ها و همچنین بر میزان فعالیت آنزیم­های آلفا- آمیلاز و پکتیناز گوارشی کرم غوزه­ی پنبه، <em>Helicoverpa armigera </em>Hübner، مورد مطالعه قرار گرفت. الگوهای پروتئینی با الکتروفورز ژل پلی­آکریل­آمید واسرشت­گر نیز مقایسه شدند. براساس نتایج به دست آمده، کم­ترین میزان پروتئین در تمام بدن لاروهای سن چهارم و روده و اجسام چربی لاروهای سن پنجم در رژیم حاوی ذرت و بیش­ترین میزان آن در رژیم حاوی لوبیا سفید بود. حشرات پرورش یافته روی رژیم حاوی ذرت در مدت آزمایش وارد سن ششم لاروی نشدند. به غیر از پروتئین اجسام چربی لارو سن ششم، در بقیه­ی تیمارهای سنین ششم و پیش­شفیره، تفاوت معنی­داری در رژیم­های مختلف مشاهده نشد. کم­ترین میزان پروتئین شفیره، در رژیم حاوی لوبیا قرمز و بیش­ترین میزان آن در رژیم حاوی لوبیا سفید مشاهده شد. با توجه به کاهش پروتئین در رژیم­های مختلف، وزن لاروها و فعالیت آلفا- آمیلاز و پکتیناز گوارشی نیز به­طور معنی­داری تحت تاثیر قرار گرفت. کم­ترین وزن لاروها و فعالیت آنزیم­های مذکور در رژیم حاوی ذرت ثبت شد. کاهش یا افزایش میزان پروتئین در آزمایش­ها، در تصاویر مربوط به ژل­های پلی­آکریل­آمید نیز قابل مشاهده بود. در کل، رژیم­های غذایی مصنوعی حاوی ذرت و لوبیا قرمزرژیم مناسبی برای پرورش این حشره نبودند ولی رژیم­های حاوی لوبیا سفید و لوبیا چشم­بلبلی رژیم مناسبی برای این حشره گزارش می­شوند.<br />fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تبریزfa_IR
dc.publisherUniversity of Tabrizen_US
dc.relation.ispartofپژوهش های کاربردی در گیاهپزشکیfa_IR
dc.relation.ispartofApplied Researches in Plant Protectionen_US
dc.subjectواژه­های کلیدی: آنزیم­های گوارشیfa_IR
dc.subjectالکتروفورز ژل پلی­آکریل­آمید واسرشت­گرfa_IR
dc.subjectپروتئینfa_IR
dc.subjectرژیم غذایی مصنوعیfa_IR
dc.subjectHelicoverpa armigerafa_IR
dc.titleتاثیر رژیم های غذایی مختلف بر چند فراسنجه زیستی و فیزیولوژیک کرم غوزه ی پنبه)(Lepidopter: Noctuidae) ۱۸۰۸(Hübner, Helicoverpa armigerafa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.fa_IR
dc.contributor.departmentپژوهشگر فرادکتری حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.fa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue2
dc.citation.spage61
dc.citation.epage74


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد