مرور دوره 1, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

 • اخلاق اقتصادی یزدیها: زمینه های شکل گیری و دلالتهای آن برای سیاستگذاری های استان 

  مرشدی, ابوالفضل؛ علی نژاد, منوچهر (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2019-08-23)
  در این مقاله، ضمن مرور بر مؤلّفه های اصلی اخلاق اقتصادی یزدی ها، عوامل مؤ ثّر برشکل گیری این نوع خلق و خوی اقتصادی در مردم یزد معرفی میشود. سپس میزان پایداری عواملقبلی و عوامل نوظهور مؤثر بر اخلاق اقتصادی یزدیها ...

 • بررسی مؤلفه‌های هنر مکان‌ویژه در سمپوزیوم مجسمه‌سازی خشت خام یزد 

  خبیری, فروغ؛ رهبرنیا, زهرا (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2019-08-23)
  در برخی از هنرهای جدید محل عرضه‌ی اثر هنری منجر به ایجاد فضایی پویا می‌شود که نتیجه‌ی آن تعاملِ بیشتر مخاطبان با اثر هنری است. هنر مکان‌ویژه گونه‌ای از هنر است که ماهیت آن در فرم و معنا با مکانی که در آن قرار گرفته است گره ...

 • بررسی وضعیت دینداری دانشجویان ورودی جدید دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

  مرزبان, آمنه؛ نجارزاده, آزاده (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2019-08-23)
  جوانان در هر جامعه ای پیشگام استقبال از تغییرات فرهنگی و الگوهای زندگی هستند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که وضعیت دینداری در تمام جنبه های زندگی بشر تأثیرات بسزایی دارد. این پژوهش با هدف، بررسی وضعیت دینداری دانشجویان جدید ...

 • پژوهشی درباره ساز اربونه 

  منتظری هدشی, یاسر (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2019-08-23)
  عدم وقایع نگاری و مستندسازی در بسیاری از دوره های تاریخی موسیقی ایران، مسبب چالشیاست که منجر به عدم امکان بهره گیری از تجربیات گذشتگان، به دلیل کمبود آگاهی از اقتضائاتزمانی و مکانی و برخورد آن ها در تقابل با ...

 • جستاری در توسعه فرهنگ بنیان یزد 

  جعفری ندوشن, علی اکبر (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2019-08-23)
  شهر یزد در چشمانداز توسعه خود با موانع طبیعی فراوانی روبه روست و تجربۀ توسعۀ شتابندهو ناپایدار دهههای اخیر آن حاکی از این است با روشهای موسوم به توسعۀ صنعتی، توسعۀ پایدارآن در معرض تهدید است. تاریخ دامنهدار این ...

 • بررسی زندگی و آثار وحشی یزدی 

  احمد, نذیر؛ عبدی خجسته, ترجمه :لیلا (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2019-08-23)
  وحشی بافقی از مشهورترین شاعرانِ قرنِ دهمِ هجری است. به ویژه جزوِ شاعرانِ ایرانی استکه به هندوستان نیامده است. وحشی از جایگاه والایی برخوردار بود. زنده یاد دکتر نذ یر احمد2008-1915 ) از نسخه شناسان برجسته هندوستانی ...